Beth yw Iaith Corff Iselder a Phryder (Gorbryder Cymdeithasol)

Beth yw Iaith Corff Iselder a Phryder (Gorbryder Cymdeithasol)
Elmer Harper

Mae iaith y corff yn fath o gyfathrebu di-eiriau. Mae'n cynnwys mynegiant yr wyneb, osgo'r corff, ystumiau, symudiad llygaid, cyffyrddiad, a'r defnydd o ofod.

Gall pobl sy'n isel eu hysbryd neu'n bryderus arddangos rhai mathau o iaith y corff. Er enghraifft, mae'n bosibl y bydd osgo'n araf, yn osgoi cyswllt llygad, ac yn aflonydd neu'n cyflymu. Gall eu hwynebau edrych yn llawn straen neu'n drist.

Gall rhai pobl â gorbryder cymdeithasol geisio osgoi tynnu sylw atyn nhw eu hunain drwy gadw eu cyrff yn fach. Gallant gadw eu pennau i lawr, osgoi cyswllt llygaid a pheidio â siarad mewn grwpiau.

Dim ond un ffordd y mae pobl yn cyfathrebu yw iaith y corff. Mae’n bwysig cofio nad yw pawb yn cyfathrebu yn yr un ffordd. Nid yw'r ffaith bod gan rywun fath arbennig o iaith y corff o reidrwydd yn golygu eu bod yn isel eu hysbryd neu

“Cofiwch nad oes unrhyw beth absoliwt pan fyddwch chi'n dadansoddi iaith y corff.”

Gweld hefyd: Arwyddion Mae hi'n Hoffi Chi (Iaith Corff Benywaidd)

Beth yw iaith y corff?

Mae iaith y corff yn fath o gyfathrebu di-eiriau lle mae ymddygiadau corfforol, fel ystumiau, ystumiau wyneb, ac ystumiau yn cael eu defnyddio i gyfleu negeseuon. Gellir ei ddefnyddio i gyfleu emosiynau, bwriadau, neu deimladau, a gall fod yn ddefnyddiol wrth gyfleu negeseuon pan nad yw cyfathrebu llafar yn bosibl neu'n ddymunol. Dywedir bod 60% o'n cyfathrebiadau yn ddieiriau felly mae'n bwysig iawn ei gael yn iawn.

Maen nhw'n dweud bod 60% o gyfathrebu yn ddi-eiriau, felly mae'n wirbwysig i'w gael yn iawn.

Beth yw cyd-destun yn iaith y corff?

Mae cyd-destun iaith y corff yn cyfeirio at y sefyllfa neu'r amgylchedd y mae person yn cyfathrebu ynddo. Gall gynnwys ffactorau megis y lleoliad ffisegol, y berthynas rhwng y bobl dan sylw, a'r cyd-destun diwylliannol. Gall yr holl ffactorau hyn ddylanwadu ar y ffordd y mae person yn cyfathrebu trwy iaith y corff.

I ddeall cyd-destun, mae’n well meddwl am amgylchedd y person, gyda phwy y mae, testun y sgwrs, a’r amcan.

Sut gallwn ni weld pobl isel eu hysbryd â’u hiaith corff? (Ystum Corff)

Mae yna ychydig o bethau i chwilio amdanynt wrth geisio adnabod person isel ei ysbryd wrth iaith ei gorff. Efallai eu bod yn cael eu pen i lawr, yn osgoi cyswllt llygaid, ac ysgwyddau wedi cwympo. Gall eu corff fod yn llawn tyndra ac efallai y byddant yn aflonydd. Gallant hefyd gamu yn ôl ac ymlaen neu eistedd mewn un man am gyfnodau hir o amser. Byddwn yn ymchwilio i'r signalau di-eiriau mwyaf cyffredin nesaf.

9 Ffordd y Gall Iaith y Corff Ein Gwneud i Ni Edrych yn Isel.

  1. Ysgwyddau wedi cwympo.
  2. Osgoi cyswllt llygad.
  3. Ffrwyno.
  4. Croesi breichiau.
  5. Ddim yn siarad.
  6. Cydio rhywbeth i gysuro. .

Sut olwg sydd ar ysgwyddau cwymp yn iaith y corff?

Gall ysgwyddau cwymp fod yn arwydd o dristwch, blinder, neu drechu. Gallant hefyddangos nad oes gan berson ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd o'i gwmpas.

Beth mae osgoi cyswllt llygaid yn ei olygu yn iaith corff person isel ei ysbryd?

Mae osgoi cyswllt llygad yn golygu yn iaith corff person isel ei ysbryd nad oes ganddo ddiddordeb mewn ymgysylltu â'r byd y tu allan. Efallai eu bod yn teimlo'n swil, yn bryderus, neu'n ofnus ac eisiau osgoi unrhyw wrthdaro neu ryngweithio posibl. Yn ogystal, efallai eu bod ar goll yn eu meddyliau eu hunain a pheidio â thalu sylw i'w hamgylchedd. Beth bynnag yw'r rheswm, mae osgoi cyswllt llygad yn arwydd cyffredin o iselder.

Beth mae aflonydd yn ei olygu mewn person isel ei ysbryd?

Gallai rhywun sy'n aflonydd fod yn dioddef o iselder. Mae hyn oherwydd bod pobl sy'n isel eu hysbryd yn aml yn cael trafferth eistedd yn llonydd a gallant deimlo'n aflonydd. Gall gwingo hefyd fod yn ffordd o ryddhau egni pent-up a lleddfu straen.

Gweld hefyd: Pam Ydw i'n Teimlo Fel Does gen i Ddim Ffrindiau (Deall Eich Syniadau)

Beth mae croesi breichiau yn ei olygu yn iaith y corff gyda phryder?

Mae croesi breichiau yn aml yn arwydd o bryder neu anghysur. Gall fod yn ffordd o amddiffyn eich hun, neu o roi arwydd nad yw'r person yn agored i eraill. Gall breichiau croes hefyd ddangos bod person yn teimlo wedi'i gau i ffwrdd ac wedi'i ddatgysylltu oddi wrth y rhai o'u cwmpas gelwir hyn yn rhwystr yn nhermau iaith y corff.

Pam nad yw pobl isel eu hysbryd ddim yn siarad llawer?

Efallai nad yw pobl isel eu hysbryd yn siarad llawer oherwydd efallai eu bod yn teimlo nad yw eu problemau'n werth siarad.am, neu na fyddai neb yn deall. Efallai eu bod hefyd yn teimlo'n ormod o ormodedd i siarad neu'n ymgolli â meddyliau negyddol. Yn ogystal, efallai y bydd rhai pobl isel eu hysbryd yn credu y bydd siarad i fyny yn gwaethygu eu sefyllfa. Talwch sylw os ydych chi'n meddwl bod rhywun yn dioddef o iselder.

Pam mae pobl â gorbryder yn cydio mewn rhywbeth er cysur?

Mae yna lawer o resymau pam y gallai pobl â gorbryder gydio mewn rhywbeth er cysur. I rai, fe allai fod yn ffordd o dirio’u hunain a theimlo bod ganddyn nhw fwy o reolaeth. I eraill, gall fod yn ffordd o ymdopi â theimladau llethol o bryder neu straen.

Gall cydio mewn rhywbeth hefyd fod yn ffordd o dawelu eich hun a rhoi rhywfaint o ymdeimlad o sicrwydd gelwir y rhain yn heddychwyr yn nhermau iaith y corff. Beth bynnag yw'r rheswm, mae'n aml yn ddefnyddiol i bobl â gorbryder gael rhywbeth i ddal gafael arno pan fyddant yn teimlo'n bryderus.

Pam mae pobl â gorbryder yn crynu?

Mae llawer o resymau pam y gall pobl â gorbryder grynu. Un rheswm posibl yw eu bod yn profi lefel uchel o straen a bod eu corff yn ymateb yn unol â hynny. Rheswm arall efallai yw bod ganddynt gyflwr meddygol a elwir yn gryndod hanfodol, sy'n achosi cryndod anwirfoddol.

Pam mae pobl â phryder yn chwysu llawer?

Gall gorbryder achosi cynnydd yn nhymheredd y corff, a all arwain at chwysu. Yn ail, pan fyddwn yn bryderus, mae ein system nerfol sympathetigwedi'i actifadu, a all hefyd arwain at chwysu. Yn olaf, mae pobl â gorbryder yn aml yn fwy ymwybodol o'u corff a'i adweithiau, a all eu gwneud yn fwy ymwybodol o chwysu.

Pam mae pobl ag iselder neu bryder yn edrych i ffwrdd yn aml?

Gall pobl ag iselder neu bryder edrych i ffwrdd yn aml. Efallai eu bod yn ceisio osgoi cyswllt llygaid oherwydd eu bod yn teimlo'n hunanymwybodol neu'n teimlo embaras. Efallai hefyd eu bod yn ceisio osgoi sbardunau a allai waethygu eu symptomau. Gall edrych i ffwrdd hefyd fod yn ffordd o ymdopi ag emosiynau llethol neu'n ffordd o ddatgysylltu oddi wrth y byd.

Gall Iaith y Corff Helpu Person isel ei ysbryd – Ond Sut?

Gall iaith y corff helpu person isel ei ysbryd mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, trwy wneud iddynt deimlo'n fwy cyfforddus yn eu croen eu hunain ac yn llai hunanymwybodol.

Yn ail, trwy eu helpu i fynegi eu hunain yn ddi-eiriau ac i gyfathrebu ag eraill heb orfod dibynnu ar eiriau.

Yn drydydd, trwy ddarparu allfa gorfforol ar gyfer eu hemosiynau a helpu i ryddhau tensiwn a straen.

Yn olaf, trwy gynyddu eu hunanymwybyddiaeth eu corff a'u helpu

i leddfu eu teimladau a'u hemosiynau eu hunain yn well <1. 5>

Mae llawer o ffyrdd i helpu rhywun a all fod yn profi iselder. Un ffordd yw bod yn ymwybodol o iaith eu corff. Gall pobl sy'n isel eu hysbrydosgowch yn negyddol neu osgowch, osgowch gyswllt llygad, ac yn edrych yn ddi-ddiddordeb yn gyffredinol. Os sylwch ar rywun yn arddangos yr ymddygiadau hyn, ewch atynt a gofynnwch a ydynt yn iawn. Rhowch wybod iddynt eich bod yno iddynt a chynigiwch unrhyw gymorth y gallwch ei ddarparu.

Rydym yn argymell eich bod yn ymgynghori ag arbenigwyr iechyd meddwl cyn cynnig unrhyw gyngor arall i'r rhai sy'n dioddef o iselder. Isod mae rhestr o 13 elusen iechyd meddwl a all helpu.

Sut mae iselder a phryder yn gysylltiedig?

Mae iselder a phryder yn gysylltiedig gan fod y ddwy yn gyflyrau iechyd meddwl a all achosi symptomau tebyg. Gall y ddau gyflwr achosi teimladau o dristwch, egni isel, anhawster canolbwyntio, a phroblemau cysgu. Gall gorbryder hefyd achosi symptomau aflonydd, anniddigrwydd a thensiwn cyhyrau. Mae iselder yn fwy tebygol o achosi teimladau o Anobaith ac Anobaith. Efallai yr hoffech chi hefyd ddarllen am Imposter Syndrome Def (Peidiwch â chael eich dal yn ôl gan hunan-amheuaeth!)

Meddyliau Terfynol.

O ran iaith y corff sy'n gysylltiedig ag iselder a phryder, mae yna lawer o ffyrdd i adnabod hyn. Mae'n bwysig cofio nad oes unrhyw beth absoliwt mewn darllen iaith y corff ac nid oes unrhyw ciw yn golygu unrhyw un peth yn sicr. Mae bob amser yn bwysig darllen mewn clystyrau neu sifftiau ymddygiad. I gael gwybod mwy am ddarllen iaith y corff rydym yn argymell eich bod yn edrych ar Sut IDarllen Iaith y Corff & Ciwiau Di-lafar (Y Ffordd Gywir) tan y tro nesaf diolch am gymryd yr amser i ddarllen y post hwn gobeithio ei fod wedi bod yn ddefnyddiol i chi.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.