Pam Mae Pobl yn Beirniadu Eraill (Ymdrin â Phobl Beirniadol)

Pam Mae Pobl yn Beirniadu Eraill (Ymdrin â Phobl Beirniadol)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Ydych chi erioed wedi cael eich beirniadu yn y gwaith neu gartref ac wedi meddwl tybed pam mae hyn yn wir? Wel yn y post hwn rydyn ni'n darganfod pam mae pobl yn gwneud hyn a beth ellir ei wneud amdano.

Mae rhai pobl yn aml yn beirniadu eraill fel ffordd o wneud iddyn nhw deimlo'n well. Mae’n arwydd o ansicrwydd a gall fod yn niweidiol i’r sawl sy’n cael ei feirniadu ac i’r sawl sy’n beirniadu. Mae beirniadaeth yn aml wedi'i gwreiddio mewn cenfigen neu ddicter, a gall fod yn anodd delio ag ef. Y strategaeth orau ar gyfer ymdrin â phobl hollbwysig yw cydnabod nad yw eu beirniadaeth yn ymwneud â chi; yn hytrach, mae'n ymwneud â nhw a'u hansicrwydd eu hunain.

Gall ymateb yn bwyllog a pharchus helpu i dawelu'r sefyllfa, yn ogystal â cheisio deall beth allai fod yn ysgogi'r feirniadaeth. Os yw'n bosibl, ceisiwch ddod o hyd i dir cyffredin neu dynnu sylw at rywbeth cadarnhaol am y person arall er mwyn annog sgwrs fwy adeiladol neu anwybyddwch eu sylwadau.

7 Rheswm Pam Mae Pobl yn Beirniadu.

  1. I wneud i'w hunain deimlo'n well.
  2. Cuddio eu gwendidau eu hunain.
  3. I ennill sylw.

    Enfyn sylw.

  4. I ennill rheolaeth dros y sefyllfa.
  5. Teimlo’n gyfiawn ar ôl gwrthdaro.
  6. I gwrs a dadl.

Beth sy’n achosi i berson fod yn feirniadol o eraill?

Agwedd feirniadolgall tuag at eraill gael ei achosi gan nifer o resymau. Gallai fod oherwydd ansicrwydd y person ei hun, neu gallai fod oherwydd nad yw'n eich hoffi chi.

Gweld hefyd: Sut I Sylfaen Mewn Iaith Corff

Gall person hanfodol hefyd deimlo ei fod yn well nag eraill ac felly'n teimlo'r angen i dynnu sylw at ddiffygion er mwyn cynnal ei gymhlethdod rhagoriaeth. Gallai hefyd ddeillio o genfigen neu ddicter tuag at y rhai sydd â mwy na nhw, neu sydd wedi cyflawni rhywbeth nad ydynt hwy eu hunain wedi gallu ei gyflawni.

Gall rhai pobl fod yn naturiol feirniadol fel rhan o'u math o bersonoliaeth, gan eu gwneud yn hynod feirniadol ac yn gyflym i feirniadu heb ystyried teimladau'r person arall.

Sut ydych chi'n delio â rhywun sy'n eich beirniadu'n gyson, <50>Wrth gofio am eich beirniadu'n gyson, a'ch bod yn cofio'ch beirniadu'n gyson? aros yn dawel.

Bydd ymateb mewn modd amddiffynnol neu ymosodol fel arfer ond yn gwaethygu'r sefyllfa mae angen i chi feddwl am ddad-ddwysáu'r sefyllfa.

Mae hefyd yn bwysig gosod ffiniau i chi'ch hun yn feddyliol a chymryd amser i dynnu'ch hun allan o'r sefyllfa.

Beth mae'n ei olygu pan fydd rhywun yn eich beirniadu'n gyson?

Pan fydd rhywun yn eich beirniadu'n barhaus ac yn eich brifo, gall fod yn sefyllfa anodd ac yn brifo. Gall olygu bod y person yn ceisio eich rheoli neu wneud i chi deimlo'n ddrwg amdanoch chi'ch hun.

Gallant ddefnyddio beirniadaeth felffordd o drin eich penderfyniadau neu ymddygiad. Gall hefyd fod yn arwydd bod y person arall yn anhapus â'i hun ac yn cymryd ei rwystredigaeth arnoch chi.

Gall beirniadaeth achosi teimladau o ansicrwydd, hunan-barch isel, a phryder. Mae'n bwysig mynd i'r afael â'r materion sylfaenol sy'n achosi'r feirniadaeth a gweithio ar ffyrdd iachach o gyfathrebu â'n gilydd.

Os bydd y feirniadaeth yn parhau, mae'n bwysig gosod ffiniau ac amddiffyn eich hun yn emosiynol trwy beidio â gadael i'r person arall barhau i'ch beirniadu heb ganlyniad.

Beth sy'n wir am bobl sy'n beirniadu eraill?

Yn aml, mae angen i bobl sy'n beirniadu'n well neu'n well beirniadu pobl eraill nag eraill.

Mae hyn yn aml yn ansicrwydd neu ddiffyg hunanhyder y maent yn ceisio ei guddio. Cofiwch nad chi ydyw, peidiwch ag ychwanegu tanwydd at y tân, os gallwch chi gymryd nodiadau o'r amseroedd a'r lleoedd y mae rhywun wedi'ch beirniadu a'i ddefnyddio fel tystiolaeth o'u hymddygiad.

Beth yw gwraidd beirniadaeth?

Yn nodweddiadol, gwraidd beirniadaeth yw diffyg dealltwriaeth neu empathi. Mae yna bobl gas yn y byd.

Yr Amser Cywir i Feirniadu?

Gall beirniadaeth fod yn arf pwerus ar gyfer gwelliant, ond rhaid ei defnyddio ar yr amser iawn er mwyn bod yn effeithiol. Mae’r bwriad y tu ôl i’r feirniadaeth yn bwysig a darparu bob amser ddylai fodadborth sy’n ddefnyddiol ac yn adeiladol.

Mae’n bwysig ystyried safbwynt y sawl sy’n derbyn y feirniadaeth ac ymateb yn unol â hynny.

Mae pobl yn beirniadu'n rhy aml ac yn rhy llym, gan ei gwneud hi'n anodd cymryd eu beirniadaethau o ddifrif. Gall bod yn rhy feirniadol neu’n negyddol arwain at brifo teimladau, a all ei gwneud yn anoddach i bobl gymryd beirniadaeth adeiladol i ystyriaeth.

Dim ond pan fo’n gwbl angenrheidiol y dylid beirniadu ymddygiad neu gamgymeriad rhywun a gyda’r bwriad o’u helpu i wella.

Yn gyffredinol, mae’n well canolbwyntio ar atebion nag ar dynnu sylw at gamgymeriadau, gan y gall hyn greu amgylchedd mwy cadarnhaol lle mae pobl yn teimlo’n gyfforddus yn dysgu o’u camgymeriadau yn hytrach na chael eu beirniadu amdanynt.

Gweld hefyd: Betiau Hwyl a Blêr i'w Gwneud Gyda'ch Cariad

Meddyliau Terfynol

Gall fod llawer o resymau pam y byddai rhywun yn eich beirniadu. Fy nghyngor i fyddai y gallwch chi dynnu eich hun allan o’r sefyllfa, cymryd nodiadau ac amseroedd i’w defnyddio fel tystiolaeth o unrhyw ymddygiad sy’n amhriodol yn eich barn chi, a chofiwch mai nhw nid chi ydyw.

Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn efallai y bydd y post hwn yn ddefnyddiol i chi Beth Mae'n Ei Olygu Pan Fydd Rhywun Yn Eich Anwybyddu?
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.