Iaith Corff Person Swil (Ffeithiau Llawn)

Iaith Corff Person Swil (Ffeithiau Llawn)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae digon o giwiau iaith y corff sy'n dangos bod rhywun yn swil. Sut rydyn ni'n eu darllen a sut ydyn ni'n eu gwneud nhw'n ddigon cyfforddus i siarad â ni? Beth allwn ni ei wneud ag iaith ein corff ein hunain i wneud person yn fwy agored a derbyngar i ni?

Mae pobl swil yn fwy mewnblyg ac nid ydynt yn hoffi bod yn ganolbwynt sylw. Efallai y byddant yn gwrido pan fyddant yn teimlo'n annifyr neu'n anghyfforddus. Maent yn cael trafferth gwneud cyswllt llygad, yn ymddangos yn aflonydd neu'n aflonydd, neu'n croesi eu breichiau. Gallant hefyd osgoi gweithgareddau grŵp neu fod yr olaf i godi llais mewn grŵp. Cofiwch fod person swil yn debygol o deimlo'n anghyfforddus ac na fydd am dynnu sylw ato'i hun.

Mae yna ddigonedd o ffyrdd i helpu pobl swil i deimlo'n well amdanyn nhw eu hunain trwy giwiau iaith y corff. Rhowch sylw i sut mae'r person hwn yn teimlo a chynigiwch gymorth pan fo angen.

7 Arwyddion Iaith y Corff Mae Person Swil yn Eich Hoffi.

1.Byddwch yn ei ddal yn edrych arnoch pan fydd eich cefn wedi troi .

Os yw person swil yn eich hoffi, prin y bydd yn cydnabod eich presenoldeb. Os ydyn nhw'n digwydd dal eich llygad fwy nag unwaith y dydd, mae'n ddiogel tybio eich bod chi ar eu meddwl!

2.Maen nhw'n edrych yn anghyfforddus ac yn lletchwith o'ch cwmpas.

Bydd edrychwch yn anghyfforddus o'ch cwmpas ar adegau a gwnewch bethau gwirion fel cerdded i mewn i wrthrychau neu ddrysau. Bydd yn gwneud pethau allan o'r cyffredin, nid i ennyn eich sylw ond oherwydd ei fodyn hynod o nerfus.

Gweld hefyd: Sut i Sarhau Rhywun Heb Ei Wybod!

3.Gallant roi'r sylw a'r gofal o safon yr ydych yn ei haeddu.

Os bydd rhywun yn eich hoffi, bydd rhywun swil yn rhoi eu sylw di-wahan i chi. I wybod a ydyn nhw'n hoffi chi, ydyn nhw'n edrych ar eich ceg pan fyddan nhw'n siarad?

4.Dicter Cudd Pan Ti'n Siarad Am Rywun Arall.

Mae pobl swil yn aml yn dangos arwyddion o anghysur wrth siarad am rywun arall maen nhw'n ei hoffi. Gall hyn fod oherwydd bod y person swil yn ofnus o'ch barn neu os ydych chi'n hoffi rhywun arall.

Efallai y bydd pobl swil hefyd yn teimlo embaras oherwydd eu bod yn teimlo gormod o gywilydd i gyfaddef eu bod yn hoffi chi, felly byddant yn gwneud unrhyw beth i osgoi'r goddrych.

Efallai y byddwch yn eu gweld yn cydio yn eu braich, yn rhwbio eu gwddf, yn clensio eu gên neu'n cau eu llygaid pan fyddwch yn sôn am eu henw.

5. Yn Talu Sylw i Fanylion.<7

Gallu pobl swil i sylwi ar y manylion bach mewn sgwrs yw un o'u rhinweddau mwyaf annwyl. Maen nhw'n gwybod sut i wneud i chi deimlo'n gartrefol, maen nhw'n gwybod sut rydych chi'n hoffi'ch coffi, ac maen nhw'n gwybod beth sy'n eich cadw chi i fynd. Os sylwch chi ar hyn wrth sgwrsio gyda nhw fe allwch chi fetio eu bod nhw mewn gwirionedd i chi.

Mae cofio pethau amdanoch chi'ch hun yn ffordd o ddangos i chi fod y person swil yn eich hoffi chi heb ddod allan o'u cragen.

6.Byddan nhw Yno Pan Fydd Eu Angen Arnynt.

Bydd person swil bob amser yno pan fyddwch eu hangen fwyaf. Nid ydynt byth yn rhy bell i'ch helpu yn eich amserangen. Byddan nhw'n ymddangos pan fydd eich car wedi torri lawr neu os ydych chi mewn trwbwl, bydd ganddyn nhw eich cefn beth bynnag.

7.Mae Person Swil Bob amser yn Gwenu. gall gwenu'n barhaus ymddangos fel pe bai'n gwisgo wyneb dewr i guddio eu swildod. Gelwir yr ymddygiad hwn yn “wên swil” ac yn aml mae'n fecanwaith amddiffyn ar gyfer y rhai sy'n teimlo'n anghyfforddus mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.

cwestiynau cyffredin

Beth yw rhai ffyrdd di-eiriau i wneud i berson swil deimlo yn fwy cyfforddus?

Mae llawer o ffyrdd i wneud i berson swil deimlo'n fwy cyfforddus. Un o'r pethau pwysicaf yw peidio â bod yn rhy ymwthgar. Mae pobl swil eisiau cael eu parchu am eu ffiniau ac angen amser i gynhesu cyn y gallant agor.

Pan fyddwch chi'n cwrdd â nhw am y tro cyntaf, cymerwch eich amser a gofynnwch am eu diddordebau. Bydd hyn yn eu helpu i agor a theimlo'n fwy cyfforddus gyda chi. Pan fyddwch chi'n siarad â nhw, ceisiwch beidio â'i wneud mewn lleoliad ffurfiol iawn. Mae'n well os yw'r lleoliad yn hamddenol ac yn hamddenol fel ei fod yn teimlo fel eu bod yn siarad â rhywun ar eu lefel nhw, nid rhywun sy'n well neu'n fygythiol.

Gwenwch fwy.

Gwenwch pan fyddwch chi siaradwch â nhw a gadewch iddyn nhw wybod eich bod chi'n mwynhau eu cwmni.

Good Eye Contact.

Cadwch gysylltiad llygad da wrth siarad â nhw. Rydyn ni wedi ysgrifennu erthygl am gyswllt llygaid a'r amser cywir i edrych ar rywun. Gallwch ddod o hyd iddoyma.

Drych & Match.

Drych iaith corff y person rydych chi'n siarad i wneud iddyn nhw deimlo'n fwy cyfforddus.

Drychio yw pan fydd rhywun yn copïo symudiadau corff person arall yn gynnil, fel croesi ei goesau, neu edrych i'r ochr. Paru yw pan fydd rhywun yn ailadrodd geiriau, fel dweud “mm-hmm.” Gellir gwneud hyn drwy nodio eich pen ar y ciw neu ailadrodd y geiriau y maent yn eu defnyddio.

Meddyliwch am eich hun fel copïo iaith ac iaith eu corff, dim gormod dim ond digon i adael iddynt wybod eich bod ar yr un dudalen â nhw.

Deall Eu Hiaith.

Sut maen nhw'n cyfathrebu? Mae pum prif ffordd yr ydym yn cyfathrebu: gweledol, clywedol, cinesthetig, arogleuol, a syfrdanol. Mae sut mae person swil yn gweld y byd yn wych i chi ei wybod. Gallwch chi godi hwn trwy wrando ar yr iaith maen nhw'n ei defnyddio a dechrau ailadrodd hyn yn ôl iddyn nhw.

Os ydyn nhw'n dweud pethau fel “gwrandewch i fyny” neu “Rwy'n eich clywed” rydych chi'n gwybod eu bod yn fwy clywedol yn eu arddull cyfathrebu.

Enghraifft arall fyddai “Rwy’n gweld yr hyn yr ydych yn ei ddweud” neu “sy’n edrych yn dda i mi” byddai’r math hwn o berson yn feddyliwr gweledol. Rwy'n meddwl eich bod chi'n cael y syniad

Pam mae pobl swil yn anodd eu darllen?

Mae iaith corff person swil yn aml yn anodd ei darllen, gan ei fod yn aml yn ceisio osgoi cyswllt llygad ac yn ceisio i wneud eu hunain mor fach â phosibl. Fodd bynnag, mae rhai arwyddion cyffredin y gall person swil fodyn arddangos. Efallai y bydd eu pen i lawr, yn gwingo, neu'n croesi eu breichiau.

Gallant hefyd osgoi bod mewn grŵp, neu fod y person olaf i siarad mewn grŵp. Os ydych chi'n ceisio darllen iaith corff person swil, mae'n bwysig cofio ei fod yn debygol o fod yn anghyfforddus ac efallai na fydd eisiau i rywun sylwi arno.

Beth yw rhai awgrymiadau iaith corff cyffredin y gall person swil eu harddangos?

Rhai ciwiau iaith y corff cyffredin y gall person swil eu harddangos yw osgoi cyswllt llygaid, sleifio, a chynhyrfu gan wneud eu corff yn llai.

Sut ydych chi'n darllen iaith corff dyn swil?

Mae yna ychydig o bethau i chwilio amdanyn nhw wrth geisio darllen iaith corff boi swil.

Yn gyntaf, efallai y byddan nhw'n osgoi cyswllt llygad neu'n cael anhawster gwneud a/neu gynnal cyswllt llygad.

>Yn ail, efallai y byddan nhw'n aflonydd neu'n teimlo'n nerfus o iaith y corff, fel gwingo â'u dwylo, tapio eu traed, neu hyd yn oed groesi eu breichiau er mwyn ceisio gwneud iddyn nhw ymddangos yn llai.

Gweld hefyd: Sut i Ddarllen Iaith y Corff & Ciwiau Di-eiriau (Y Ffordd Gywir)

Yn olaf, efallai y byddan nhw'n gwrido neu wedi cochni ar eu hwyneb pan fyddant o gwmpas y person y mae ganddynt ddiddordeb ynddo.

Sut gallwch chi ddefnyddio iaith y corff i wneud i berson swil deimlo'n fwy cyfforddus?

Un ffordd o ddefnyddio iaith y corff i wneud i berson swil deimlo'n fwy cyfforddus yw adlewyrchu iaith ei gorff. Mae hyn yn golygu cyfateb eu hosgo, ystumiau, a mynegiant wyneb. Bydd hyn yn gwneud i'r person swil deimlo fel ei fodcael eu deall a bydd yn eu helpu i deimlo'n fwy cyfforddus yn y sefyllfa.

Ffordd arall o ddefnyddio iaith y corff i wneud i berson swil deimlo'n fwy cyfforddus yw gwneud cyswllt llygad. Mae hyn yn dangos i’r person swil bod gennych chi ddiddordeb ynddyn nhw ac yn fodlon gwrando ar yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud.

Beth ddylech chi osgoi ei wneud os nad ydych chi eisiau gwneud i berson swil deimlo’n anghyfforddus?

Mae yna ychydig o bethau i osgoi eu gwneud os nad ydych chi eisiau gwneud i berson swil deimlo'n anghyfforddus. Yn gyntaf, ceisiwch osgoi cyswllt llygaid oherwydd gall hyn wneud iddynt deimlo'n hunanymwybodol. Yn ail, ceisiwch beidio â gofyn gormod o gwestiynau iddynt gan y gallent deimlo eu bod yn cael eu holi. Yn olaf, peidiwch â cheisio eu gorfodi i gymdeithasu gan y bydd hyn ond yn gwneud iddyn nhw deimlo'n waeth.

Meddyliau Terfynol

Yn aml rydyn ni'n meddwl am bobl sy'n swil fel mewnblyg nad ydyn nhw eisiau gwneud hynny. rhyngweithio â phobl. Ond nid felly y mae. Y gwir yw eu bod yn ofalus iawn ac yn ddetholus ynglŷn â phwy y maent yn dewis rhyngweithio â nhw a'r hyn y maent yn ei ddweud wrthynt. Mae gan bobl swil hefyd ymdeimlad dwfn o empathi, a dyna pam eu bod mor dda am wrando a deall teimladau ac anghenion eraill. I ddysgu mwy am iaith y corff edrychwch ar fwy o erthyglau yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.