Seicoleg y tu ôl i hongian i fyny ar rywun (Amharch)

Seicoleg y tu ôl i hongian i fyny ar rywun (Amharch)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae seicoleg pam y byddai rhywun yn rhoi'r ffôn i fyny arnoch chi yn hynod ddiddorol yn y post hwn rydyn ni'n darganfod pam y byddai person yn gwneud hyn a sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo i fod ar y pen arall.

Gall hongian ar rywun fod yn arwydd o ddiffyg parch ac yn aml mae'n cael ei ystyried yn anghwrtais ac yn ddigywilydd. O safbwynt seicolegol, gall rhoi’r gorau i rywun fod yn ymgais i ennill rheolaeth neu osgoi teimlo’n agored i niwed neu’n ddiymadferth.

Mae’n bosibl hefyd y bydd y person yn teimlo wedi’i lethu ac yn methu ag ymateb yn briodol, rydw i wedi rhoi’r gorau i rywun sawl gwaith pan fyddan nhw wedi fy ngwneud i’n ddig neu doeddwn i ddim eisiau clywed beth oedd ganddyn nhw i’w ddweud mwyach. Meddyliwch am y tro diwethaf i chi roi'r gorau i rywun neu i rywun ddod â galwad i ben arnoch chi a gofynnwch y cwestiwn pam y digwyddodd hyn i chi'ch hun?

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar 6 rheswm pam y byddai rhywun yn rhoi'r gorau i chi.

6 Rheswm Pam Fyddech Chi'n Hanogi Ar Rywun.

  1. Y teimlad o adael neu wrthod.
  2. Ofn wynebu sgwrs anghyfforddus.
  3. Diffyg rheolaeth ar y sgwrs.
  4. Anallu i reoli emosiynau neu rwystredigaeth.
  5. Osgoi gwrthdaro neu wrthdaro.
  6. Y teimlad o gael eich llethu gan y sefyllfa.

Y teimlad o adael neu wrthod.

Gall y teimlad o gefnu neu wrthod fod yn llethol. Mae'n deimlad sy'n aros yn ein meddyliau a'n calonnau,gan ennyn ymdeimlad dwfn o dristwch ac ansicrwydd.

P’un a yw’n deillio o berthynas ramantus, aelod o’r teulu, neu ffrind, gall cael eich gwrthod neu eich gadael fod yn brofiad hynod boenus. Mae dal i fyny ar rywun yn fath eithafol o wrthodiad.

Mae'n anfon neges glir nad yw'r person arall hyd yn oed eisiau clywed yr hyn sydd gennych i'w ddweud ac yn eich gadael â chalon drom o faterion heb eu datrys. Gall y math hwn o wrthodiad fod yn arbennig o niweidiol oherwydd ei fod yn dangos diystyrwch mor amlwg o'ch teimladau a'ch barn.

Waeth pa mor anodd ydyw, gwnewch eich gorau i ddod o hyd i gau ac amgylchynwch eich hun â phobl sy'n gwerthfawrogi eich meddyliau a'ch presenoldeb yn eu bywyd.

Ofn wynebu sgwrs anghyfforddus.

Mae ofn wynebu sgwrs anghyfforddus yn deimlad cyffredin. Gall wneud i ni deimlo'n bryderus ac wedi ein llethu, a hyd yn oed achosi i ni hongian lan ar rywun heb wrando ar yr hyn sydd ganddynt i'w ddweud.

Gall hyn fod yn arbennig o wir pan fyddwn yn ceisio wynebu rhywun am rywbeth sydd wedi ein brifo neu eu gwneud yn ymwybodol o'u hymddygiad. Weithiau dyma'r cam gorau y gallwch chi ei wneud. Rydyn ni i gyd wedi bod yno ac mae'n anodd siarad â phobl am sefyllfaoedd anodd. Yn fy mhrofiad i, mae'n well rhoi ychydig wythnosau iddo a gadael i deimladau tanbaid setlo i lawr oni bai eu bod yn bobl wenwynig.

Diffyg rheolaeth ar y sgwrs.

Hogiar rywun yn aml yn digwydd pan fydd dau berson yn dadlau neu anghytuno am rywbeth, ac un person yn ceisio dominyddu y sgwrs. Os ydych chi'n teimlo nad yw'r person ar y pen arall yn gwrando yna terfynwch yr alwad, ydy mae'n anghwrtais rhoi'r ffôn i lawr ond bydd yn gyrru'ch pwynt drosodd.

Gweld hefyd: 100 o eiriau negyddol yn dechrau gydag W (Gyda Diffiniadau)

Anallu i reoli emosiynau neu rwystredigaeth.

Bydd rhai pobl yn rhoi'r ffôn i lawr oherwydd na allant reoli eu hemosiynau neu eu rhwystredigaeth. Byddan nhw'n gwneud hyn yng ngwres y foment oherwydd nad ydyn nhw'n gallu cael eu geiriau allan neu'n teimlo y byddan nhw'n cael eu cam-drin yn eiriol yn y ffordd waethaf.

Os ydy hyn yn digwydd i chi, atgoffwch eich hun, er y gallai ymddangos yn anodd ar hyn o bryd, nad yw hyn yn mynd i bara am byth ac y byddwch yn adennill rheolaeth ar eich emosiynau yn y pen draw os ydych yn amyneddgar ac yn ymarfer hunanofal.

Osgoi gwrthdaro neu wrthdaro sefyllfa. i lywio, ac yn aml nid dyma'r dewis gorau yn y tymor hir. Un ffordd o ymdrin â dadl heb achosi gormod o densiwn yw rhoi'r ffôn i lawr ar rywun.

Gall hyn fod yn ffordd effeithiol o roi terfyn ar sgwrs nad yw'n mynd i unman neu sydd wedi mynd yn rhy boeth. Fodd bynnag, dylai fod yn ddewis olaf a dylid ei ddefnyddio'n ofalus gan y gallai o bosibl waethygu'r sefyllfa os caiff ei wneud yn fyrbwyll.

Mae'n bwysig cymryd anadliadau dwfn a pheidio â chynhyrfu cyn hynny.gwneud unrhyw benderfyniadau fel nad ydych yn difaru eich gweithredoedd yn nes ymlaen. Os yw’r person arall yn ceisio ffonio’n ôl, eglurwch yn gwrtais pam y daethoch â’r sgwrs i ben ac awgrymwch siarad eto pan fydd y ddau barti mewn gwell cyflwr meddwl. Cofiwch y bydd mynegi eich hun yn onest tra hefyd yn dangos parch at eraill yn helpu i ddatrys gwrthdaro yn fwy effeithiol nag y gallai osgoi erioed.

Gall y teimlad o gael eich llethu gan y sefyllfa fod yn gwbl warthus. Gall eich gadael yn teimlo'n ddiymadferth, wedi blino'n lân, ac weithiau hyd yn oed yn embaras. Pan fydd yn digwydd yn ystod galwad ffôn, mae fel arfer oherwydd sgwrs annymunol neu rywbeth nad ydych chi eisiau siarad amdano.

Efallai y byddwch chi'n teimlo nad oes gennych chi unrhyw ddewis ond rhoi'r gorau iddi cyn i bethau waethygu a'r sgwrs yn mynd allan o reolaeth. Os felly, mae'n iawn i fod y person sy'n rhoi'r ffôn i lawr ac yn gorffen yr alwad.

Nesaf i fyny byddwn yn edrych ar rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin.

Beth i'w wneud pan fydd rhywun yn hongian arnoch chi

Y peth pwysicaf i'w wneud yw cyfrif ychydig o wynt ac ymateb i ychydig o anadl ddofn. Bydd hyn yn rhoi amser i chi feddwl trwy'r sefyllfa'n dawel a phenderfynu ar y ffordd orau o weithredu.

Gweld hefyd: 100 o Eiriau Negyddol yn Dechrau Gydag L (Gyda Diffiniadau)

Gallech anfon e-bost neu neges destun ac aros am ymateb. Os bydd yNid yw’r person yn ymateb, mae’n well peidio â mynd ar ei ôl ymhellach - parchwch ei benderfyniad a symud ymlaen. Efallai y byddwch hyd yn oed yn penderfynu nad yw'r berthynas yn werth ei hachub a dod o hyd i berthnasoedd iachach yn rhywle arall.

Pam bod rhywun yn dal i fod yn anghwrtais?

Mae hongian ar rywun yn anghwrtais oherwydd mae'n dod â'r sgwrs i ben yn sydyn, gan adael y person arall yn teimlo'n amharchus ac yn cael ei ddiystyru. Mae’n arwydd o amharchus i ddod â’r sgwrs i ben heb roi cyfle i’r person arall ymateb neu i gloi.

Gall hongian ar rywun hefyd gael ei ddehongli fel arwydd nad ydych yn gwerthfawrogi eu barn na’u teimladau, a all eu gadael yn teimlo’n ddiwerth ac wedi brifo. Ymhellach, mae’n cyfleu diffyg ystyriaeth i amser a theimladau’r person arall, gan awgrymu bod eich pryderon yn bwysicach na’u rhai nhw.

Mae’r math yma o ymddygiad yn aml yn creu tensiwn mewn perthnasoedd gan fod pobl yn teimlo fel nad yw eu hanghenion yn cael eu hystyried na’u parchu.

pa mor amharchus yw hongian lan ar rywun<30>Mae hongian lan ar rywun yn beth amharchus iawn i’w wneud. Mae’n dangos nad oes gennych chi unrhyw barch at y person rydych chi’n siarad ag ef ac mae’n gwneud iddyn nhw deimlo nad oes ots am eu barn neu eu syniadau.

Mae hefyd yn awgrymu eich bod chi’n meddwl nad yw beth bynnag sydd ganddyn nhw i’w ddweud yn bwysig, a all arwain at deimladau caled a dicter. Mae rhoi'r gorau i rywun yn dangos diffyg cyfathrebusgiliau, gan nad yw'n rhoi cyfle i unrhyw un ddatrys y mater na dod i gytundeb.

Meddyliau Terfynol

Mae digon o resymau seicolegol pam y byddai rhywun yn rhoi'r ffôn i lawr a'r effaith y mae'n ei gael ar eraill.

Mae bob amser ffordd well o ddod â galwad i ben na dim ond rhoi'r gorau iddi. Gobeithiwn eich bod wedi dod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn yn y post. Efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar A yw'n Hanging Up on Someone Rude.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.