Enghraifft o Effeithiau Fframio (Tuedd Fframio)

Enghraifft o Effeithiau Fframio (Tuedd Fframio)
Elmer Harper

Tabl cynnwys

Mae effeithiau fframio yn cyfeirio at y ffordd y gall cyflwyno gwybodaeth effeithio ar sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau. Er enghraifft, gall sut mae gwybodaeth yn cael ei disgrifio neu ei phwysleisio ddylanwadu ar sut mae pobl yn ei chanfod.

Gall hyn ddigwydd yn bwrpasol, fel mewn hysbysebu, neu ar ddamwain, fel mewn erthyglau newyddion. Gall effeithiau fframio gael effaith fawr ar bethau fel gofal iechyd a gwleidyddiaeth. Gall gwybod am effeithiau fframio helpu pobl i wneud penderfyniadau gwell a bod yn ymwybodol o sut mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r

Mae effaith fframio yn fath o ragfarn wybyddol lle mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r un wybodaeth yn dibynnu ar sut y caiff ei chyflwyno. Y ffordd orau i ddangos hyn yw trwy enghraifft. Tybiwch fod gennych gyfle i gynyddu eich incwm 90% neu gallwch gael 10% o siawns i gael yr un incwm.

30 Enghreifftiau Fframio.

1. Ymateb i Achos o Glefyd:

Ym maes iechyd y cyhoedd, gall fframio gwybodaeth ddylanwadu’n fawr ar y ffordd y mae pobl yn canfod ac yn ymateb i achos o glefyd. Er enghraifft, mae datgan y “gallai 500,000 o bobl farw heb ymyrraeth” yn creu ymateb gwahanol i ddweud “gydag ymyrraeth, gallem arbed 500,000 o fywydau.”

2. Cynilion Ymddeoliad:

Gall cynghorydd ariannol fframio cynllun cynilion ymddeoliad fel naill ai “bydd gennych ddigon o arian i fyw yn gyfforddus pan fyddwch yn ymddeol” neu “bydd perygl i chi redeg allan o arian yn ystod eichproses gwneud.

Enghraifft o'r effaith fframio negyddol yw ymgyrch farchnata ar gyfer cynnyrch sy'n canolbwyntio ar y risgiau posibl o beidio â defnyddio'r cynnyrch yn lle pwysleisio'r manteision. Gall y dull hwn greu ofn ym meddwl y defnyddiwr, gan eu gwneud yn fwy tebygol o brynu'r cynnyrch er mwyn osgoi canlyniadau negyddol posibl.

Yn yr ystyr hwn, gall yr effaith fframio negyddol fod yn arf pwerus mewn marchnata a hysbysebu, ond gall hefyd fod yn gamarweiniol os na chaiff ei gyflwyno'n wrthrychol. Felly, dylai unigolion fod yn ymwybodol o'r duedd hon ac ystyried y wybodaeth a gyflwynir yn ofalus cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

Beth yw enghraifft o effaith ffermio gadarnhaol?

Gellir gweld effaith ffermio gadarnhaol mewn marchnata yn y cynnydd mewn ffermio organig. Gyda mwy o ddefnyddwyr yn dod yn ymwybodol o iechyd ac yn ymwybodol o'r amgylchedd, mae'r galw am gynnyrch organig wedi cynyddu, gan gynyddu gwerthiant i ffermwyr sy'n arbenigo yn y maes hwn.

O ganlyniad, mae ymdrechion marchnata wedi symud tuag at hyrwyddo buddion ffermio organig a'r effaith a gaiff ar yr amgylchedd ac iechyd personol. Mae hyn wedi arwain at fwy o bartneriaethau rhwng ffermwyr a manwerthwyr, yn ogystal â mwy o welededd ar gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau digidol eraill.

Mae twf ffermio organig hefyd wedi arwain at ddatblygiad technolegau a thechnegau ffermio newydd, gan wella ansawdd y diwydiant ffermio ymhellach.cynhyrchion a chynyddu eu hapêl i ddefnyddwyr. Mae effaith ffermio cadarnhaol mewn marchnata nid yn unig wedi rhoi hwb i broffidioldeb ffermwyr ond hefyd wedi cyfrannu at system fwyd iachach a mwy cynaliadwy.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw effeithiau fframio?

Effaith fframio yw tuedd wybyddol sy’n digwydd pan fydd pobl yn ymateb i broblem neu benderfyniad yn wahanol yn dibynnu ar sut y caiff ei gyflwyno iddynt.

Er enghraifft, gall pobl fod yn fwy tebygol o ddewis dull gweithredu os caiff ei fframio fel enillion yn hytrach na cholled. Mae effeithiau fframio yn aml yn digwydd oherwydd bod pobl yn tueddu i ganolbwyntio ar ganlyniadau cadarnhaol posibl sefyllfa tra'n bychanu'r canlyniadau negyddol posibl. Mae hyn oherwydd effaith fframio eu hopsiwn cyntaf.

Gweld hefyd: Geiriau Cariad yn Dechrau Gyda W (Gyda Diffiniadau)

Sut gall yr effaith fframio effeithio ar ein penderfyniadau?

Gall fframio effeithio ar benderfyniadau oherwydd y tro cadarnhaol a ddywedir am y cynnyrch, gwasanaeth, neu sgwrs.

Sut mae fframio yn effeithio ar wneud penderfyniadau?

Mae fframio yn effeithio ar wneud penderfyniadau drwy ragfarnu barn pobl am gostau a manteision cymryd camau gweithredu penodol.

Er enghraifft, os dywedir wrth bobl y bydd polisi yn arwain at golli swyddi, maent yn debygol o fod yn llai cefnogol iddo nag os dywedir wrthynt y bydd yr un polisi yn arwain at greu swyddi.

Sut i Osgoi’r Effaith Fframio?

YMae effaith fframio yn ogwydd wybyddol lle mae pobl yn newid eu penderfyniadau yn seiliedig ar sut mae'r wybodaeth yn cael ei chyflwyno iddynt.

Er mwyn osgoi'r effaith fframio, dylid canolbwyntio ar y ffrâm ei hun. Byddwch yn ymwybodol o'r iaith a'r naws a ddefnyddir yn y neges, a sut mae'r ffrâm yn cael ei hadeiladu.

Mae'n bwysig gwerthuso'r ffrâm mewn modd cadarnhaol a bod yn ymwybodol o unrhyw fframio negyddol. Gellir osgoi'r effaith fframio trwy ystyried safbwyntiau lluosog a dadansoddi'r wybodaeth a gyflwynir yn rhesymegol.

Os yw hysbysebwr yn defnyddio fframio, dylai rhywun fod yn effro ac yn amheus o'r neges. Trwy ddefnyddio fframio mewn modd cadarnhaol, fel pwysleisio'r opsiynau triniaeth ar gyfer clefyd angheuol mewn golau cadarnhaol, gall rhywun ddefnyddio'r effaith fframio er mantais iddynt.

Sut i Osgoi'r Effaith Fframio?

Mae'r effaith fframio yn ragfarn wybyddol lle mae pobl yn newid eu penderfyniadau yn seiliedig ar sut mae'r wybodaeth yn cael ei chyflwyno iddynt.

Er mwyn osgoi'r effaith fframio, dylech ganolbwyntio ar y ffrâm ei hun. Byddwch yn ymwybodol o'r iaith a'r naws a ddefnyddir yn y neges, a sut mae'r ffrâm yn cael ei hadeiladu. Mae'n bwysig gwerthuso'r ffrâm mewn modd cadarnhaol a bod yn ymwybodol o unrhyw fframio negyddol.

Gallwch osgoi'r effaith fframio drwy ystyried safbwyntiau lluosog a dadansoddi'r wybodaeth a gyflwynir yn rhesymegol.

Os yw hysbysebwr yn defnyddio fframio, dylai rhywun fod yn effro ayn amheus o'r neges. Trwy ddefnyddio fframio mewn modd positif, fel pwysleisio'r opsiynau triniaeth ar gyfer clefyd angheuol mewn golau positif, gall rhywun ddefnyddio'r effaith fframio er mantais iddynt.

Fel yr ymchwiliodd Tversky a Kahneman, gall yr effaith fframio ddylanwadu'n fawr ar y broses o wneud penderfyniadau.

Yn ôl Tversky a Kahneman, canfu'r papur ymchwil Rational Choices a'r rhain

Ffurfiadu prif bwyntiau Penderfyniadau a'r Fframio

: Prif bwyntiau PenderfyniadauFframioGall y ffordd y caiff problem penderfyniad ei fframio ddylanwadu ar ddewisiadau pobl, hyd yn oed os yw’r opsiynau yr un fath. Mae hyn yn golygu efallai na fydd penderfyniadau pobl bob amser yn seiliedig ar ystyriaethau rhesymegol yn unig.
 • Mae'r ddamcaniaeth normadol o ddewis yn rhagdybio bod pobl bob amser yn gwneud penderfyniadau rhesymegol sy'n gwneud y mwyaf o'u nodau, ond nid yw hyn bob amser yn wir yn ymarferol.
 • Gall cydnabod gwyriadau oddi wrth y model normadol arwain at ddealltwriaeth well o sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau yn y byd go iawn <10:18> Yn erbyn y normadol. mae dewis yn darparu fframwaith defnyddiol ar gyfer deall sut y dylai pobl wneud penderfyniadau.
 • Gall rhai penderfyniadau fod yn fwy rhesymegol nag eraill, hyd yn oed os yw dewisiadau pobl yn amrywio yn seiliedig ar fframio’r broblem penderfyniad.
 • Mae’n bosibl dysgu o brofiad a gwneud penderfyniadau rhesymegol, hyd yn oed os yw pobl weithiau’n gwyro oddi wrth y model normadol.
 • Pam maeyr effaith fframio yn digwydd?

  Mae'r effaith fframio yn digwydd oherwydd sut mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i unigolion. Pryd bynnag y bydd rhywun yn dod i gysylltiad â mater neu benderfyniad, mae'r ffordd y caiff ei fframio neu ei gyflwyno yn dylanwadu arno.

  Mae'r effaith fframio yn disgrifio sut y gall y ffordd y mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno effeithio ar y ffordd y mae rhywun yn ei chanfod ac yn ymateb iddo.

  Er enghraifft, gall ffrâm bositif annog unigolion i weithredu mewn un cyfeiriad, tra gall ffrâm negyddol eu hatal rhag gweithredu neu weld pethau mewn golau mwy negyddol.

  Gellir arsylwi ar yr effaith hon mewn llawer o feysydd bywyd, o hysbysebu i wleidyddiaeth, gan amlygu pwysigrwydd ystyried sut mae gwybodaeth yn cael ei fframio er mwyn deall a dylanwadu ar benderfyniadau unigolion yn well.

  Beth yw enghraifft syml o ragfarnu sut mae fframio yn cyfeirio at sut mae rhagfarn yn cyfeirio at y cysyniad mae gwybodaeth yn cael ei gyflwyno? rydym yn ei ganfod. Mae enghraifft syml o ragfarn fframio i'w gweld mewn hysbysebion gwleidyddol.

  Gadewch i ni ddychmygu bod dau ymgeisydd gwleidyddol yn sefyll am y swydd, Ymgeisydd A ac Ymgeisydd B. Os rhyddheir hysbyseb wleidyddol o blaid Ymgeisydd A, gall yr hysbyseb gyflwyno gwybodaeth sy'n portreadu Ymgeisydd A mewn ffordd gadarnhaol, tra bod Ymgeisydd B yn cael ei bortreadu'n negyddol.

  Gallai hyn ddylanwadu ar wyliwr, ymgeisydd A barn lai ffafriol ac A allai ddylanwadu ar farn lai ffafriol.barn Ymgeisydd B.

  Fodd bynnag, pe bai’r un wybodaeth yn cael ei chyflwyno mewn ffordd wahanol, lle cafodd Ymgeisydd B ei bortreadu mewn golau positif, a Ymgeisydd A yn cael ei bortreadu’n negyddol, gallai fod gan wylwyr farn hollol wahanol.

  Mae deall tuedd fframio yn bwysig gan ei fod yn caniatáu i ni fod yn fwy beirniadol ac ystyriol o sut mae’r wybodaeth yn cael ei chyflwyno i ni.

  sut mae fframio’n effeithio sut mae gwybodaeth yn digwydd. yn cael ei gyflwyno i unigolion. Pryd bynnag y bydd rhywun yn dod i gysylltiad â mater neu benderfyniad, mae'r ffordd y caiff ei fframio neu ei gyflwyno yn dylanwadu arno.

  Mae'r effaith fframio yn disgrifio sut y gall y ffordd y mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno effeithio ar y ffordd y mae rhywun yn ei chanfod ac yn ymateb iddo. Er enghraifft, gall ffrâm gadarnhaol annog unigolion i weithredu mewn un cyfeiriad, tra gall ffrâm negyddol eu hatal rhag gweithredu neu weld pethau mewn golau mwy negyddol.

  Gellir arsylwi ar yr effaith hon mewn llawer o feysydd bywyd, o hysbysebu i wleidyddiaeth, gan amlygu pwysigrwydd ystyried sut mae gwybodaeth yn cael ei fframio er mwyn deall a dylanwadu ar benderfyniadau unigolion yn well.

  Beth yw'r gwahanol fathau o effeithiau fframio sy'n cyfeirio at yr un effaith fframio pan fydd gwybodaeth yn digwydd wrth ymateb i'r un effaith? yn seiliedig ar sut y caiff ei gyflwyno. Mae dau fath o effeithiau fframio: positiffframio a fframio negyddol.

  Beth yw enghraifft o fframio mewn gwerthiannau?

  Framio mewn gwerthiannau yw'r dechneg o gyflwyno cynnyrch neu wasanaeth mewn golau penodol i amlygu ei agweddau cadarnhaol a chreu argraff ffafriol ym meddwl y cwsmer.

  Enghraifft o fframio mewn gwerthiant yw defnyddio prawf cymdeithasol i gynyddu gwerth canfyddedig cynnyrch neu wasanaeth.

  Trwy arddangos tystebau, astudiaethau achos neu brawf cymdeithasol arall, mae gwerthwr yn creu ffrâm sy'n awgrymu bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth eisoes yn cael ei ddefnyddio a'i werthfawrogi gan gwsmeriaid eraill, gan gynyddu ei werth canfyddedig. Enghraifft arall o fframio mewn gwerthiannau yw creu brys.

  Drwy ddefnyddio ymadroddion fel “cynnig amser cyfyngedig,” “dim ond ychydig ar ôl mewn stoc,” neu “gweithredu nawr,” mae gwerthwr yn creu ffrâm sy'n awgrymu ymdeimlad o frys, gan arwain cwsmeriaid i gymryd camau ar unwaith a phrynu.

  Mae fframio yn arf pwerus y gellir ei ddefnyddio i ddylanwadu ar ganfyddiadau cwsmeriaid a chynyddu gwerthiant

  Pa effaith economaidd mewn fframio mewn gwerthiannau. s yw tuedd wybyddol sy'n digwydd pan fydd pobl yn gwneud penderfyniadau ar sail a yw'r wybodaeth yn cael ei chyflwyno mewn ffrâm gadarnhaol neu negyddol. Er enghraifft, mae pobl yn fwy tebygol o ddewis ffordd o weithredu os yw wedi'i fframio fel rhywbeth buddiol yn hytrach na niweidiol.

  Beth yw effeithiau unigol?

  Mae effeithiau unigol yn cyfeirio aty ffordd y mae unigolyn yn canfod neu'n prosesu gwybodaeth ar sail eu profiadau, credoau a phrosesau gwybyddol unigryw eu hunain. Mae fframio yn dechneg gyfathrebu a all ddylanwadu ar ddealltwriaeth a chanfyddiad unigolyn o wybodaeth.

  Er enghraifft, os yw allfa newyddion yn fframio stori am ymgeisydd gwleidyddol fel un negyddol, gall unigolion sy'n cefnogi'r ymgeisydd hwnnw ganfod y stori'n wahanol i'r rhai nad ydynt.

  I'r gwrthwyneb, gall fframio stori mewn golau cadarnhaol ddylanwadu ar unigolion i weld yr ymgeisydd mewn ffordd fwy ffafriol.

  Gall enghreifftiau o apelio a chyfeirio at yr ymgeisydd mewn ffordd fwy ffafriol. gall enghreifftiau o eiriau eraill apelio, fframio ac effaith emosiynol, sy'n cynnwys pob un o'r enghreifftiau o apelau a geiriau emosiynol. dehongliad unigolyn o wybodaeth. Mae deall effeithiau unigol a fframio yn bwysig mewn cyfathrebu a marchnata gan y gall effeithio ar sut mae pobl yn gwneud penderfyniadau ac yn ffurfio barn.

  Beth yw effaith fframio bargen Pledio ac esiampl?

  Mae effaith fframio bargen ple yn cyfeirio at y ffordd y gall cyflwyno cynigion gwahanol ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau yng nghyd-destun derbyn bargen ple. Yn y bôn, mae hyn yn cyfeirio at y ffordd y gall yr iaith a ddefnyddir i ddisgrifio’r opsiynau sydd ar gael i ddiffynnydd ddylanwadu ar eu penderfyniad.

  Er enghraifft, os bydd erlynydd yn cynnig bargen ple lle gall y diffynnydd fwrw dedfryd fyrrach ac osgoi’r potensial oddedfryd hirach os bydd yn mynd i dreial, gall hyn gael ei fframio fel “budd” i'r diffynnydd.

  Fodd bynnag, os disgrifir yr un ddêl fel “cosb” am eu trosedd honedig, efallai y bydd y diffynnydd yn llai tebygol o dderbyn. Gall y ffordd y cyflwynir opsiynau felly gael effaith sylweddol ar ganlyniad achos.

  Beth yw ffrâm glywedol ac esiampl?

  Mae ffrâm glywedol yn cyfeirio at synau neu naws penodol perfformiad cerddorol neu leferydd penodol sy'n creu awyrgylch arbennig. Fe'i defnyddir yn bennaf yng nghyd-destun dadansoddi cerddoriaeth, lleferydd ac iaith i ddadorchuddio ystyron gwaelodol eu seiniau.

  Mae'r fframiau hyn yn helpu i greu naws, gosod naws, ac arwain dehongliad y gwrandäwr neu'r gynulleidfa. Er enghraifft, gall cân gyda thempo cyflym a bywiog greu awyrgylch bywiog tra bod cân gyda thempo araf a mwyn yn creu naws sobr ac ymlaciol.

  Yn yr un modd, mae araith sy’n cael ei thraddodi ag angerdd a thôn gref yn arwydd i’r gynulleidfa dalu sylw a chael ei chyffroi gan ystyr y geiriau sy’n cael eu llefaru. Yn ei hanfod, mae ffrâm glywedol yn arf sylfaenol ar gyfer dehongli a dadansoddi seiniau i dynnu ystyr ac ennyn emosiynau.

  Beth yw enghreifftiau o fframiau gwerth?

  Mae fframiau gwerth yn cyfeirio at y set o gredoau, agweddau, a thybiaethau sydd gan unigolyn am gysyniadau penodol. Mae'r fframiau gwerth hyn yn siâpsut mae unigolyn yn canfod a deall y byd o'i gwmpas.

  Mae enghreifftiau o fframiau gwerthoedd yn cynnwys cefndir diwylliannol, credoau crefyddol, ideoleg wleidyddol, a phrofiadau personol. Er enghraifft, gall cefndir diwylliannol person lywio ei gredoau am rolau rhywedd traddodiadol neu agweddau tuag at deulu. Yn yr un modd, gall ideoleg wleidyddol unigolyn lunio ei farn ar bynciau fel trethiant, gofal iechyd, neu reoli gwn. Gall fframiau gwerth fod yn eglur ac ymhlyg, sy'n golygu eu bod weithiau'n cael eu cymhwyso'n anymwybodol i wahanol agweddau ar fywyd.

  Mae’n bwysig adnabod a deall fframiau gwerthoedd pobl eraill er mwyn hyrwyddo cyfathrebu a dealltwriaeth effeithiol.

  Meddyliau Terfynol

  Mae yna lawer o enghreifftiau o effeithiau fframio os byddwch chi’n cael eich hun yn cael eich gwerthu neu’n cael gwybod am rywbeth. Meddyliwch am: o ble mae'r person hwnnw'n dod, beth sydd ynddo iddyn nhw, a beth maen nhw ei eisiau gennych chi. Yna gofynnwch i chi'ch hun a ydyn nhw'n fframio rhywbeth i chi brynu i mewn iddo.

  Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau darllen am enghreifftiau o effaith fframio y gallai'r post hwn fod o ddiddordeb i chi hefyd Diffinio Tuedd Gwybyddol (Y cyfan y mae angen i chi ei wybod a mwy)

  ymddeoliad”. Er bod y ddau ddatganiad yn cyfeirio at yr un sefyllfa, gallai'r fframio negyddol ysgogi unigolion i gynilo mwy.

  3. Cadwraeth Amgylcheddol:

  Gall y ffordd y caiff negeseuon amgylcheddol eu fframio effeithio ar y ffordd y mae pobl yn eu canfod ac yn ymateb iddynt. Er enghraifft, gallai “Arbedwch 10% ar eich bil ynni trwy ddefnyddio offer ynni-effeithlon” fod yn fwy effeithiol nag “Atal gwastraff ynni trwy ddefnyddio offer ynni-effeithlon.”

  4. Marchnad Swyddi:

  Yn y farchnad swyddi, mae cyflogwyr yn aml yn fframio amodau gwaith yn wahanol. Er enghraifft, gellid dweud “mae’r swydd hon yn cynnig 30% o siawns o gael dyrchafiad o fewn y ddwy flynedd gyntaf” neu “mae’r swydd hon yn cynnig 70% o siawns y byddwch yn aros yn yr un sefyllfa o fewn y ddwy flynedd gyntaf”. Mae'r ddau yn cyfleu'r un wybodaeth, ond wedi'u fframio'n wahanol.

  5. Gweithdrefnau Meddygol:

  Gallai meddyg ddweud, “Mae siawns o 1% o gymhlethdodau” neu “Mae siawns o 99% y bydd y driniaeth yn mynd yn esmwyth”. Mae'r ddau yn wir, ond mae pob un wedi'i fframio'n wahanol a gallent effeithio ar benderfyniad claf.

  6. Polisïau Yswiriant:

  Efallai y bydd cwmni yswiriant yn pwysleisio’r tawelwch meddwl a fydd gennych o wybod eich bod wedi’ch diogelu rhag damwain, yn hytrach na chanolbwyntio ar gost y polisi. Mae'r fframio yma yn pwysleisio'r manteision yn hytrach na'r gost.

  7. Ysmygu Risgiau Iechyd:

  Gellir fframio rhybuddion iechydyn wahanol. Er enghraifft, “Os ydych chi'n ysmygu, rydych chi 30% yn fwy tebygol o ddatblygu canser yr ysgyfaint” yn erbyn “Os nad ydych chi'n ysmygu, rydych chi 70% yn llai tebygol o ddatblygu canser yr ysgyfaint”. Mae'r ddau yn golygu'r un peth yn eu hanfod, ond gellir eu gweld yn wahanol.

  8. Addysg:

  Ym myd addysg, gallai athro ddweud wrth eu myfyrwyr “rydych chi wedi ateb 8 allan o 10 cwestiwn yn gywir” yn lle “rydych chi wedi ateb 2 gwestiwn yn anghywir”. Gall y fframio cadarnhaol hwn roi hwb i hunanhyder myfyrwyr.

  9. Labelu Bwyd:

  Gallai cynnyrch bwyd gael ei labelu fel “90% di-fraster” yn hytrach na “yn cynnwys 10% o fraster”. Er bod y ddau ddatganiad yn wir, mae'r un cyntaf yn defnyddio fframio positif a gallai fod yn fwy apelgar i ddefnyddwyr.

  10. Strategaethau Marchnata:

  Gallai siop hysbysebu gostyngiad fel “arbed $50” yn hytrach na “gwario $150”. Mae'r fframio cyntaf yn pwysleisio arbed arian, sy'n cael ei weld yn gyffredinol yn fwy deniadol i siopwyr.

  11. Rhagofalon Diogelwch:

  Gall fframio rhagofalon diogelwch ddylanwadu ar ymddygiad pobl. Er enghraifft, gallai dweud “Gall gwisgo gwregys arbed eich bywyd rhag ofn y bydd damwain” fod yn fwy cymhellol na dweud “Gall peidio â gwisgo gwregys diogelwch achosi marwolaeth mewn damwain.”

  12. Brechiadau:

  Efallai y bydd swyddogion iechyd yn nodi “Mae brechlynnau 95% yn effeithiol o ran atal afiechyd” yn lle “Mae siawns o 5% y gallech fynd yn sâl o hyd ar ôlbrechiad.” Mae'r ddau yn wir, ond mae'r cyntaf yn fframio manteision brechu yn gadarnhaol.

  Gweld hefyd: Iaith Corff Ysgwydd Shrug (Ciw Ymddiheuriad?)

  13. Ymarfer Corff ac Iechyd:

  Gellir fframio hybu gweithgaredd corfforol fel “Mae cerdded am 30 munud y dydd yn lleihau eich risg o glefyd y galon 20%” yn erbyn “Mae peidio â cherdded yn rheolaidd yn cynyddu eich risg o glefyd y galon.” Mae'r ffrâm gyntaf yn pwysleisio effaith gadarnhaol gweithredu.

  14. Rhoddion Elusennol:

  Gallai elusennau fframio eu pledion fel “Gall eich rhodd ein helpu i achub bywydau” yn erbyn “Heb eich rhodd, gallai pobl farw.” Mae'r datganiad cyntaf yn canolbwyntio ar ganlyniad cadarnhaol rhoi.

  15. Rhaglenni Colli Pwysau:

  Gellir fframio rhaglenni fel “Colli 10 pwys mewn mis” yn lle “Osgoi ennill mwy o bwysau.” Mae'r datganiad cyntaf wedi'i fframio'n gadarnhaol ac yn pwysleisio llwyddiant posibl.

  16. Taliadau Treth:

  Gallai llywodraeth fframio cydymffurfiad treth fel “Talu eich trethi ar amser ac osgoi cosbau” yn lle “Gall methu â thalu trethi arwain at gosbau.” Mae'r ffrâm gyntaf yn canolbwyntio ar atebion.

  17. Newid yn yr Hinsawdd:

  Gall fframio negeseuon newid hinsawdd effeithio ar ymateb y cyhoedd. Mae dweud “Trwy leihau allyriadau carbon, gallwn atal cynnydd mewn tymheredd byd-eang” yn debygol o annog mwy o weithredu na “Bydd methu â lleihau allyriadau yn arwain at godiad tymheredd.”

  18. Preifatrwydd Digidol:

  Efallai y bydd cwmni technoleg yn dweud “Ein newyddmae gosodiadau preifatrwydd yn rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich data personol” yn lle “Gallai peidio â defnyddio ein gosodiadau preifatrwydd newydd arwain at ddatgelu eich data.” Mae'r fframio cadarnhaol yn pwysleisio grymuso.

  19. Arferion Hylendid:

  Efallai y bydd negeseuon iechyd cyhoeddus yn dweud “Mae golchi eich dwylo’n rheolaidd yn helpu i atal clefydau rhag lledaenu” yn lle “Mae peidio â golchi eich dwylo yn cynyddu lledaeniad afiechyd.” Mae'r fframio positif yn annog gwell hylendid.

  20. Perchentyaeth:

  Gallai hysbysebion eiddo tiriog ddweud “Mae bod yn berchen ar gartref yn cynyddu eich gwerth net” yn lle “Nid yw rhentu cartref yn cyfrannu at eich gwerth net.” Mae'r fframio cadarnhaol yn pwysleisio manteision perchentyaeth.

  21. Enillion Cynnyrch:

  Gallai siop bwysleisio polisi dychwelyd cadarnhaol trwy ddweud, “Rydym yn gwarantu ad-daliad llawn o fewn 30 diwrnod os nad ydych yn fodlon,” yn hytrach na nodi, “Dim ond o fewn 30 diwrnod y derbynnir dychweliadau.”

  22. Adolygiadau Perfformiad:

  Gallai rheolwr fframio adborth fel, “Rydych chi wedi gwneud cynnydd mawr yn y meysydd hyn, ond dyma lle gallwch chi wella,” yn lle dweud, “Rydych chi wedi methu â bodloni disgwyliadau yn y meysydd hyn.”

  23. Dewisiadau Diet:

  Gallai maethegydd fframio cyngor fel, “Gall cynnwys mwy o ffrwythau a llysiau yn eich diet wella eich iechyd,” yn lle dweud, “Gall bwyta gormod o fwyd wedi’i brosesu niweidio’ch iechyd.”

  24. Gweithgarwch Corfforol:

  Ffitrwyddgallai hyfforddwyr gymell gyda, “Gall ymarfer corff rheolaidd gynyddu eich oes,” yn hytrach na, “Os nad ydych yn gwneud ymarfer corff, efallai y byddwch yn marw yn gynt.”

  25. Diogelwch Ar-lein:

  Gallai gwasanaethau ar-lein fframio eu mesurau diogelwch fel, “Rydym yn diogelu eich data personol rhag hacwyr,” yn hytrach nag, “Os na fyddwn yn diogelu eich data, gallai hacwyr ei ddwyn.”

  26. Arbed Ynni:

  Gallai cyhoeddiadau gwasanaethau cyhoeddus nodi, “Gall diffodd goleuadau pan nad ydynt yn cael eu defnyddio arbed ynni,” yn lle dweud, “Mae gadael goleuadau ar wastraff ynni.”

  27. Cadwraeth Dŵr:

  Gall negeseuon am gadwraeth dŵr gael eu fframio fel, “Mae defnyddio llai o ddŵr yn helpu i warchod ein hadnoddau naturiol,” yn lle, “Os ydych chi'n defnyddio gormod o ddŵr, rydych chi'n disbyddu ein hadnoddau naturiol.”

  28. Buddsoddi:

  Gallai cynghorwyr ariannol fframio buddsoddi fel, “Gall buddsoddi dyfu eich cyfoeth dros amser,” yn lle, “Os nad ydych yn buddsoddi, efallai y byddwch yn colli arian oherwydd chwyddiant.”

  29. Diogelwch yn y Gweithle:

  Gallai cyflogwyr fframio arferion diogelwch fel, “Gall gwisgo gêr amddiffynnol atal anafiadau,” yn hytrach na, “Gall peidio â gwisgo gêr amddiffynnol arwain at anafiadau.”

  30. Teithio:

  Gallai cwmnïau teithio fframio eu pecynnau fel, “Archwiliwch ddiwylliannau newydd ac ehangwch eich gorwelion,” yn lle dweud, “Os na fyddwch chi’n teithio, byddwch chi’n colli profiadau diwylliannol.”

  Beth fyddech chidewis?

  Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dewis 90% pan, mewn gwirionedd, maen nhw'r un peth. Mae'r rhif positif, mwy yn fframio'r cynnig mewn ffordd fuddiol

  Mae effeithiau fframio yn dueddiadau gwybyddol a fydd yn effeithio ar sut mae pobl yn prosesu gwybodaeth. Fe'i diffinnir fel y ffordd y mae pobl yn cael eu dylanwadu gan y ffordd y cyflwynir gwybodaeth iddynt. Mewn geiriau eraill, mae effeithiau fframio yn digwydd pan fydd dehongliad person o ddigwyddiad neu fater yn dibynnu ar sut y cafodd ei gyflwyno iddo.

  Enghraifft o Effeithiau Fframio Syml.

  Gall fframio effeithiau gael effaith sylweddol ar sut mae pobl yn deall ac yn prosesu gwybodaeth. Er enghraifft, mae pobl y cyflwynir dau opsiwn iddynt, A a B, lle disgrifir A fel “da” a disgrifir B fel “drwg,” yn fwy tebygol o ddewis opsiwn A, hyd yn oed os mai opsiwn B yw’r dewis gorau mewn gwirionedd.

  Mae hyn oherwydd bod pobl yn tueddu i osgoi dewis opsiynau a ddisgrifir mewn termau negyddol.

  Gall fframio effeithiau hefyd ddylanwadu ar ganfyddiadau pobl o risg; er enghraifft, mae ymchwil wedi dangos bod pobl yn fwy tebygol o weld gweithgaredd peryglus yn fwy peryglus pan gaiff ei fframio fel un sydd â thebygolrwydd uchel o achosi niwed na phan gaiff ei fframio fel un sydd â thebygolrwydd isel o achosi niwed. Rhagor o Enghreifftiau o Effeithiau Fframio.

  Bydd fframio syml o gwestiwn neu ateb yn newid meddyliau a barn pobl. Enghraifft: Mae pobl ynyn fwy tebygol o brynu cynnyrch os ydynt yn meddwl ei fod yn well iddynt. Canfu astudiaeth fod pobl yn fwy tebygol o brynu cynnyrch yr oeddent yn meddwl oedd 75% yn rhydd o fraster yn hytrach na 25% yn rhydd o fraster.

  Ceisiwch fel y gallent, ni all y loteri ddileu'r ffaith bod eich siawns o ennill un o'u jacpotiau byth yn 1 mewn 45 miliwn. Mae'r hysbysebwyr yn gwybod hyn, felly nid ydynt byth yn ei fframio felly. Meddyliwch yn ôl i'r tro diwethaf i chi weld hysbyseb loteri, beth wnaethoch chi ei weld neu ei glywed? Gwyliau, ceir cyflym, tai mawr - mae hysbysebwyr yn newid eich meddwl fel eich bod chi'n prynu i mewn i'r syniad.

  Enghraifft arall o effeithiau fframio, os ydych chi'n rhoi dewis o ddau fuddsoddiad i berson ac yn cyflwyno ffrâm bositif i'r un cyntaf a'r ail gyda ffrâm negyddol, maen nhw'n fwy tebygol o ddewis y buddsoddiad cyntaf. Bydd yr ail fuddsoddiad yn cael ei ystyried yn llai deniadol ac efallai na fydd yn cael ei ddewis o gwbl.

  Awgrym

  Pan fydd rhywun yn ceisio esbonio mater i chi, efallai y bydd yn rhagfarnllyd. Pan fydd rhywun yn ceisio esbonio mater, nid dim ond ceisio dweud y gwir wrthych fel y mae - maen nhw'n ceisio llunio'ch barn. Mae hyn oherwydd pan fyddwn yn ceisio cyflwyno dadleuon, rydym bob amser yn dechrau gyda rhagdybiaethau sy'n cefnogi ein safbwynt. Felly meddyliwch bob amser sut mae dadl yn cael ei fframio.

  Awgrym arall ar yr effaith fframio yw cynnwys cymaint o wybodaeth ag y gallwch ac ystyried persbectif y fframio.person.

  Mae’n bwysig cael pobl o’ch cwmpas sy’n meddwl yn feirniadol am y pwnc ac yn gofyn cwestiynau anodd.

  Sut mae fframio rhywbeth mewn seicoleg?

  Mewn seicoleg, mae fframio yn cyfeirio at sut y cyflwynir neges neu sefyllfa er mwyn effeithio ar y ffordd y mae pobl yn ei chanfod. Gall hyn gynnwys pethau fel y geiriad a ddefnyddir, y cyd-destun, a'r pwyslais a roddir ar wahanol elfennau. Er enghraifft, yn lle dweud “mae 9 o bob 10 o bobl yn goroesi’r feddygfa hon,” gallai ysbyty fframio’r un ystadegyn ag “1 o bob 10 o bobl yn marw o’r feddygfa hon.”

  Gall y newid bach hwn mewn fframio newid canfyddiad pobl o’r risg dan sylw. Yn yr un modd, gall y ffordd y mae cyflwr iechyd meddwl yn cael ei ddisgrifio neu ei bortreadu yn y cyfryngau gael effaith ar sut mae cymdeithas yn ei weld.

  Mae fframio yn ystyriaeth bwysig mewn seicoleg oherwydd mae’n dangos grym iaith a chyflwyniad wrth lunio agweddau a chredoau pobl. Mae'n bwysig i seicolegwyr fod yn ymwybodol o fframio a'i ddefnyddio'n ofalus ac yn foesegol yn eu gwaith.

  Beth yw Enghraifft o Effaith Fframio Negyddol?

  Yr effaith fframio negyddol yw tuedd wybyddol sy'n digwydd pan fo pobl yn tueddu i fod yn fwy ymatebol i wybodaeth neu ddigwyddiadau negyddol na rhai cadarnhaol.

  Mae'r effaith hon yn amlygu pwysigrwydd eu heffaith ar y ffordd y caiff gwybodaeth ei chyflwyno wrth gyflwyno penderfyniadau.
  Elmer Harper
  Elmer Harper
  Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.