Shembull i efekteve të inkuadrimit (paragjykimi i kornizës)

Shembull i efekteve të inkuadrimit (paragjykimi i kornizës)
Elmer Harper

Efektet e kornizës i referohen mënyrës në të cilën prezantimi i informacionit mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit marrin vendime. Për shembull, mënyra se si përshkruhet ose theksohet informacioni mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë atë.

Kjo mund të ndodhë me qëllim, si në reklama, ose rastësisht, si në artikujt e lajmeve. Efektet e inkuadrimit mund të kenë një ndikim të madh në gjëra të tilla si kujdesi shëndetësor dhe politika. Njohja për efektet e inkuadrimit mund t'i ndihmojë njerëzit të marrin vendime më të mira dhe të jenë të vetëdijshëm se si informacioni i prezantohet

Efekti i kornizës është një lloj paragjykimi kognitiv ku njerëzit reagojnë ndryshe ndaj të njëjtit informacion në varësi të mënyrës se si paraqitet. Mënyra më e mirë për ta ilustruar këtë është përmes një shembulli. Supozoni se keni mundësinë të rrisni të ardhurat tuaja me 90% ose mund të keni një shans 10% për të pasur të njëjtat të ardhura.

30 Shembuj Inkuadrimi.

1. Përgjigja ndaj shpërthimit të sëmundjes:

Në shëndetin publik, inkuadrimi i informacionit mund të ndikojë shumë në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë dhe reagojnë ndaj një shpërthimi sëmundjeje. Për shembull, deklarimi se "500,000 njerëz mund të vdisnin pa ndërhyrje" krijon një përgjigje të ndryshme nga thënia "me ndërhyrje, ne mund të shpëtonim 500,000 jetë."

2. Kursimet e pensionit:

Një këshilltar financiar mund të hartojë një plan kursimi për pension si "ju do të keni mjaft para për të jetuar të qetë kur të dilni në pension" ose "ju rrezikoni të mbeteni pa para gjatëprocesi i krijimit.

Një shembull i efektit të inkuadrimit negativ është një fushatë marketingu për një produkt që fokusohet në rreziqet e mundshme të mospërdorimit të produktit në vend që të theksojë përfitimet. Kjo qasje mund të krijojë frikë në mendjen e konsumatorit, duke i bërë ata më të prirur për të blerë produktin për të shmangur pasojat e mundshme negative.

Në këtë kuptim, efekti negativ i kornizës mund të jetë një mjet i fuqishëm në marketing dhe reklamë, por mund të jetë edhe mashtrues nëse nuk paraqitet objektivisht. Prandaj, individët duhet të jenë të vetëdijshëm për këtë paragjykim dhe të marrin parasysh me kujdes informacionin e paraqitur përpara se të marrin ndonjë vendim.

Cili është shembulli i një efekti pozitiv bujqësor?

Një efekt pozitiv bujqësor në marketing mund të shihet në rritjen e bujqësisë organike. Me më shumë konsumatorë të ndërgjegjshëm për shëndetin dhe mjedisin, kërkesa për prodhime organike është rritur, duke rritur shitjet për fermerët që specializohen në këtë fushë.

Si rezultat, përpjekjet e marketingut janë zhvendosur drejt promovimit të përfitimeve të bujqësisë organike dhe ndikimit që ajo ka në mjedis dhe shëndetin personal. Kjo ka çuar në më shumë partneritete midis fermerëve dhe shitësve me pakicë, si dhe në rritjen e shikueshmërisë në mediat sociale dhe platformat e tjera dixhitale.

Rritja e bujqësisë organike ka çuar gjithashtu në zhvillimin e teknologjive dhe teknikave të reja bujqësore, duke rritur më tej cilësinë eprodukteve dhe rritjen e tërheqjes së tyre për konsumatorët. Efekti pozitiv i bujqësisë në marketing jo vetëm që ka rritur përfitimin e fermerëve, por gjithashtu ka kontribuar në një sistem ushqimor më të shëndetshëm dhe më të qëndrueshëm.

Pyetjet e bëra më shpesh

Cilat janë efektet e kornizës?

Një efekt inkuadrimi është një paragjykim njohës që ndodh kur njerëzit i përgjigjen një problemi ose vendimi ndryshe në varësi të mënyrës se si u paraqitet atyre.

Për shembull, njerëzit mund të kenë më shumë gjasa të zgjedhin një kurs veprimi nëse ai trajtohet si një fitim dhe jo si humbje. Efektet e inkuadrimit shpesh ndodhin sepse njerëzit kanë një tendencë për t'u përqëndruar në rezultatet e mundshme pozitive të një situate duke minimizuar rezultatet e mundshme negative. Kjo është për shkak të efektit të kornizës së opsionit të tyre të parë.

Si mund të ndikojë efekti i kornizës në vendimmarrjen tonë?

Efekti i kornizës mund të ndikojë në vendime për shkak të rrotullimit pozitiv të treguar për produktin, shërbimin ose bisedën.

Si ndikon inkuadrimi në vendimmarrje?

Inkuadrimi ndikon në vendimmarrje duke paragjykuar gjykimet e njerëzve për kostot dhe përfitimet e marrjes së një kursi të caktuar veprimi.

Për shembull, nëse njerëzve u thuhet se një politikë do të rezultojë në humbjen e vendeve të punës, ata ka të ngjarë të jenë më pak mbështetës ndaj saj sesa nëse u thuhet se e njëjta politikë do të rezultojë në krijimin e vendeve të punës.

Si të shmangni efektin e kornizës?

TheEfekti i inkuadrimit është një paragjykim kognitiv në të cilin njerëzit ndryshojnë vendimet e tyre bazuar në mënyrën se si u paraqitet informacioni.

Për të shmangur efektin e inkuadrimit, duhet të përqendroheni në vetë kornizën. Jini të vetëdijshëm për gjuhën dhe tonin e përdorur në mesazh dhe se si është ndërtuar korniza.

Është e rëndësishme të vlerësoni kornizën në një mënyrë pozitive dhe të jeni të vetëdijshëm për çdo inkuadrim negativ. Dikush mund të shmangë efektin e kornizës duke marrë në konsideratë perspektiva të shumta dhe duke analizuar në mënyrë racionale informacionin e paraqitur.

Nëse një reklamues përdor kornizë, duhet të jetë vigjilent dhe skeptik ndaj mesazhit. Duke përdorur inkuadrimin në një mënyrë pozitive, si theksimi i opsioneve të trajtimit për një sëmundje fatale në një dritë pozitive, mund të përdoret efekti i inkuadrimit në avantazhin e tyre.

Si të shmangni efektin e inkuadrimit?

Efekti i kornizës është një paragjykim njohës në të cilin njerëzit ndryshojnë vendimet e tyre bazuar në mënyrën se si u paraqitet informacioni.

Për të shmangur efektin e inkuadrimit, duhet të përqendroheni në vetë kornizën. Jini të vetëdijshëm për gjuhën dhe tonin e përdorur në mesazh dhe se si është ndërtuar korniza. Është e rëndësishme të vlerësoni kornizën në një mënyrë pozitive dhe të jeni të vetëdijshëm për çdo inkuadrim negativ.

Mund të shmangni efektin e inkuadrimit duke marrë në konsideratë perspektiva të shumta dhe duke analizuar në mënyrë racionale informacionin e paraqitur.

Nëse një reklamues përdor kornizë, duhet të jeni vigjilent dheskeptik ndaj mesazhit. Duke përdorur inkuadrimin në një mënyrë pozitive, si theksimi i opsioneve të trajtimit për një sëmundje fatale në një këndvështrim pozitiv, mund të përdoret efekti i inkuadrimit në avantazhin e tyre.

Siç hulumtuan Tversky dhe Kahneman, efekti i inkuadrimit mund të ndikojë shumë në procesin e vendimmarrjes.

Sipas Tversky dhe Kahneman. :

 • Mënyra se si është krijuar një problem vendimi mund të ndikojë në preferencat e njerëzve, edhe nëse opsionet janë të njëjta. Kjo do të thotë se vendimet e njerëzve mund të mos bazohen gjithmonë thjesht në konsiderata racionale.
 • Teoria normative e zgjedhjes supozon se njerëzit gjithmonë marrin vendime racionale që maksimizojnë qëllimet e tyre, por kjo nuk është gjithmonë rasti në praktikë.
 • Pranimi i devijimeve nga modeli normativ mund të çojë në një kuptim më të mirë të A><1Argumenteve të botës reale>
  • Teoria normative e zgjedhjes ofron një kornizë të dobishme për të kuptuar se si njerëzit duhet të marrin vendime.
  • Disa vendime mund të jenë më racionale se të tjerat, edhe nëse preferencat e njerëzve ndryshojnë në bazë të kornizës së problemit të vendimit.
  • Është e mundur të mësosh nga përvoja dhe të marrësh vendime racionale, edhe nëse nganjëherë modeli normativ i njerëzve devijojnë1>

   ndodh efekti i kornizës?

   Efekti i kornizës ndodh për shkak të mënyrës se si informacioni u paraqitet individëve. Kurdoherë që dikush ekspozohet ndaj një çështjeje ose vendimi, ai ndikohet nga mënyra se si është inkuadruar ose paraqitur.

   Efekti i kornizës përshkruan se si mënyra se si paraqitet informacioni mund të ndikojë në mënyrën se si dikush e percepton dhe reagon ndaj tij.

   Për shembull, një kornizë pozitive mund t'i inkurajojë individët të veprojnë në një drejtim, ndërkohë që një kornizë negative mund t'i pengojë ata të ndërmarrin veprime ose t'i shohin gjërat në një këndvështrim më negativ.

   Ky efekt mund të vërehet në shumë fusha të jetës, nga reklamimi te politika, duke theksuar rëndësinë e shqyrtimit të mënyrës së kornizës së informacionit për të kuptuar më mirë dhe për të ndikuar në vendimet e individëve. koncepti se mënyra se si paraqitet informacioni mund të ndikojë në mënyrën se si ne e perceptojmë atë. Një shembull i thjeshtë i njëanshmërisë së inkuadrimit mund të shihet në reklamat politike.

   Le të imagjinojmë se ka dy kandidatë politikë që konkurrojnë për postin, Kandidati A dhe Kandidati B. Nëse publikohet një reklamë politike, e cila favorizon kandidatin A, reklama mund të paraqesë informacione që portretizojnë kandidatin A në një këndvështrim, ndërsa kandidati B mund të ketë më shumë ndikim negativ.<1. te A, dhe një më pak të favorshmeopinioni i kandidatit B.

   Megjithatë, nëse i njëjti informacion do të paraqitej në një mënyrë tjetër, ku kandidati B u portretizua në një dritë pozitive dhe kandidati A u portretizua negativisht, shikuesit mund të kishin një mendim krejtësisht të ndryshëm.

   Të kuptuarit e paragjykimit të kornizës është e rëndësishme pasi na lejon të jemi më kritikë dhe të vëmendshëm ? efekti ndodh për shkak të mënyrës se si informacioni u paraqitet individëve. Kurdoherë që dikush ekspozohet ndaj një çështjeje ose vendimi, ai ndikohet nga mënyra se si është inkuadruar ose paraqitur.

   Shiko gjithashtu: 99 Fjalë negative që fillojnë me I (me përkufizim)

   Efekti i kornizës përshkruan se si mënyra se si paraqitet informacioni mund të ndikojë në mënyrën se si dikush e percepton dhe reagon ndaj tij. Për shembull, një kornizë pozitive mund t'i inkurajojë individët të veprojnë në një drejtim, ndërsa një kornizë negative mund t'i pengojë ata të ndërmarrin veprime ose t'i shohin gjërat në një këndvështrim më negativ.

   Ky efekt mund të vërehet në shumë fusha të jetës, nga reklamimi te politika, duke nënvizuar rëndësinë e shqyrtimit të mënyrës se si kornizohet informacioni për të kuptuar më mirë dhe për të ndikuar në vendimet e individëve. paragjykim që ndodh kur njerëzit reagojnë ndryshe ndaj të njëjtit informacion bazuar në mënyrën se si ai paraqitet. Ekzistojnë dy lloje të efekteve të kornizës: pozitiveinkuadrim dhe inkuadrim negativ.

   Cili është një shembull i inkuadrimit në shitje?

   Inkuadrimi në shitje është teknika e paraqitjes së një produkti ose shërbimi në një dritë specifike për të theksuar aspektet e tij pozitive dhe për të krijuar një përshtypje të favorshme në mendjet e klientit.

   Një shembull i inkuadrimit në shitje është përdorimi i provës sociale për të rritur vlerën e perceptuar të një produkti ose shërbimi.

   Duke shfaqur dëshmi, raste studimore ose prova të tjera sociale, një shitës krijon një kornizë që sugjeron se produkti ose shërbimi tashmë po përdoret dhe vlerësohet nga klientët e tjerë, duke rritur kështu vlerën e perceptuar të tij. Një shembull tjetër i inkuadrimit në shitje është krijimi i urgjencës.

   Duke përdorur fraza të tilla si "oferta me kohë të kufizuar", "vetëm disa kanë mbetur në magazinë" ose "vepro tani", një shitës krijon një kornizë që sugjeron një ndjenjë urgjence, duke i shtyrë klientët të ndërmarrin veprime të menjëhershme dhe të bëjnë një blerje.

   Inkuadrimi është një mjet i fuqishëm për të ndikuar në perceptimin e klientit. ekonomi?

   Efekti i kornizës në ekonomi është një paragjykim njohës që ndodh kur njerëzit marrin vendime bazuar në faktin nëse informacioni paraqitet në një kornizë pozitive apo negative. Për shembull, njerëzit kanë më shumë gjasa të zgjedhin një kurs veprimi nëse ai është i përshtatur si i dobishëm dhe jo i dëmshëm.

   Cilat janë efektet individuale?

   Efektet individuale i referohenmënyra në të cilën një individ percepton ose përpunon informacionin bazuar në përvojat, besimet dhe proceset e tij unike. Inkuadrimi është një teknikë komunikimi që mund të ndikojë në të kuptuarit dhe perceptimin e informacionit të një individi.

   Për shembull, nëse një gazetë e kuadron një artikull për një kandidat politik si negativ, individët që e mbështesin atë kandidat mund ta perceptojnë historinë ndryshe nga ata që nuk e bëjnë këtë.

   Në të kundërt, inkuadrimi i një historie në një dritë pozitive mund të ndikojë tek individët që ta shohin kandidatin në një mënyrë më të favorshme

   apele emocionale, të cilat të gjitha mund të ndikojnë në interpretimin e informacionit nga një individ. Kuptimi i efekteve individuale dhe kornizës është i rëndësishëm në komunikim dhe marketing pasi mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit marrin vendime dhe formojnë opinione.

   Çfarë është efekti dhe shembulli i kornizës së marrëveshjes për pranimin e fajësisë?

   Efekti i kornizës së marrëveshjes së fajësisë i referohet mënyrës në të cilën prezantimi i ofertave të ndryshme mund të ndikojë në procesin e vendimmarrjes së dikujt në kontekstin e pranimit të një marrëveshjeje. Në thelb, kjo i referohet mënyrës në të cilën gjuha e përdorur për të përshkruar opsionet në dispozicion të një të pandehuri mund të ndikojë në vendimin e tyre.

   Për shembull, nëse një prokuror ofron një marrëveshje për pranimin e fajësisë në të cilën i pandehuri mund të vuajë një dënim më të shkurtër dhe të shmangë potencialin e njëdënim më të gjatë nëse shkojnë në gjyq, kjo mund të cilësohet si një “përfitim” për të pandehurin.

   Megjithatë, nëse e njëjta marrëveshje përshkruhet si një "ndëshkim" për krimin e pretenduar të tyre, i pandehuri mund të ketë më pak gjasa të pranojë. Prandaj, mënyra në të cilën paraqiten opsionet mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në rezultatin e një rasti.

   Çfarë është një kornizë dhe shembull dëgjimor?

   Një kornizë dëgjimore i referohet tingujve ose tonit specifik të një shfaqjeje të veçantë muzikore ose të të folurit që krijon një atmosferë të veçantë. Përdoret kryesisht në kontekstin e analizimit të muzikës, të folurit dhe gjuhës për të zbuluar kuptimet themelore të tingujve të tyre.

   Këto korniza ndihmojnë për të krijuar një humor, për të vendosur një ton dhe për të udhëhequr interpretimin e dëgjuesit ose audiencës. Për shembull, një këngë me një ritëm të shpejtë dhe optimist mund të krijojë një atmosferë të gjallë, ndërsa një këngë me një ritëm të ngadaltë dhe të butë krijon një humor të zymtë dhe të relaksuar.

   Në mënyrë të ngjashme, një fjalim që mbahet me pasion dhe një ton të fortë sinjalizon audiencën që t'i kushtojë vëmendje dhe të preket nga kuptimi i fjalëve që thuhen. Në thelb, një kornizë dëgjimore është një mjet themelor në interpretimin dhe analizimin e tingujve për të nxjerrë kuptimin dhe për të ngjallur emocione.

   Cilat janë shembujt e kornizave me vlerë?

   Kornizat e vlerës i referohen grupit të besimeve, qëndrimeve dhe supozimeve që një individ ka për koncepte të veçanta. Këto vlera korniza formëse si një individ e percepton dhe kupton botën përreth tij.

   Shembuj të kornizave të vlerave përfshijnë sfondin kulturor, besimet fetare, ideologjinë politike dhe përvojat personale. Për shembull, prejardhja kulturore e një personi mund të formësojë bindjet e tyre për rolet gjinore tradicionale ose qëndrimet ndaj familjes. Në mënyrë të ngjashme, ideologjia politike e një individi mund të formësojë pikëpamjet e tyre për tema të tilla si taksat, kujdesi shëndetësor ose kontrolli i armëve. Kornizat e vlerave mund të jenë si të qarta ashtu edhe të nënkuptuara, që do të thotë se ato ndonjëherë zbatohen në mënyrë të pandërgjegjshme në aspekte të ndryshme të jetës.

   Është e rëndësishme të njohësh dhe të kuptosh kornizat e vlerave të të tjerëve për të promovuar komunikim dhe mirëkuptim efektiv.

   Mendimet përfundimtare

   Ka shumë shembuj të efekteve të inkuadrimit nëse ndonjëherë e gjen veten duke u shitur ose thënë diçka. Mendoni: nga vjen ai person, çfarë ka për të dhe çfarë duan nga ju. Më pas pyesni veten nëse ata po hartojnë diçka që ju të blini.

   Shpresojmë që ju pëlqeu të lexoni në lidhje me shembujt e efektit të inkuadrimit, mund t'ju duket gjithashtu interesant ky postim Përcaktoni paragjykimet njohëse (Gjithçka që duhet të dini dhe më shumë)

   daljes në pension”. Edhe pse të dyja pohimet i referohen të njëjtës situatë, inkuadrimi negativ mund t'i motivojë individët të kursejnë më shumë.

   3. Ruajtja e Mjedisit:

   Mënyra se si përshtaten mesazhet mjedisore mund të ndikojë në mënyrën se si njerëzit i perceptojnë dhe reagojnë ndaj tyre. Për shembull, "Kurseni 10% në faturën tuaj të energjisë duke përdorur pajisje me efikasitet energjie" mund të jetë më efektive sesa "Parandaloni humbjen e energjisë duke përdorur pajisje me efikasitet energjie".

   4. Tregu i punës:

   Në tregun e punës, punëdhënësit shpesh i përshtatin kushtet e punës ndryshe. Për shembull, mund të thuhet "kjo punë ofron 30% mundësi promovimi brenda dy viteve të para" ose "kjo punë ofron një shans 70% që të qëndroni në të njëjtin pozicion brenda dy viteve të para". Të dyja përcjellin të njëjtin informacion, por të përshtatur ndryshe.

   5. Procedurat mjekësore:

   Një mjek mund të thotë, "Ka një shans 1% për komplikime" ose "Ka një shans 99% që procedura të shkojë pa probleme". Të dyja janë të vërteta, por secila është e përshtatur ndryshe dhe mund të ndikojë në vendimin e pacientit.

   6. Politikat e sigurimit:

   Një kompani sigurimesh mund të theksojë qetësinë shpirtërore që do të keni duke ditur se jeni të mbuluar në rast aksidenti, në vend që të përqendroheni në koston e policës. Inkuadrimi këtu thekson përfitimet dhe jo koston.

   7. Rreziqet e shëndetit nga pirja e duhanit:

   Paralajmërimet për shëndetin mund të jenë të kornizuarandryshe. Për shembull, "Nëse pini duhan, keni 30% më shumë gjasa të zhvilloni kancer të mushkërive" kundrejt "Nëse nuk pini duhan, keni 70% më pak gjasa të zhvilloni kancer të mushkërive". Të dyja nënkuptojnë në thelb të njëjtën gjë, por mund të perceptohen ndryshe.

   8. Arsimi:

   Në arsim, një mësues mund t'u thotë nxënësve të tij "ju jeni përgjigjur saktë 8 nga 10 pyetjeve" në vend të "ju jeni përgjigjur gabim 2 pyetjeve". Ky inkuadrim pozitiv mund të rrisë vetëbesimin e nxënësve.

   9. Etiketimi i ushqimit:

   Një produkt ushqimor mund të etiketohet si "90% pa yndyrë" në vend të "përmban 10% yndyrë". Edhe pse të dy deklaratat janë të vërteta, i pari përdor kornizë pozitive dhe mund të jetë më tërheqës për konsumatorët.

   10. Strategjitë e marketingut:

   Një dyqan mund të reklamojë një zbritje si "kurse 50 dollarë" në vend që të "shpenzojë 150 dollarë". Inkuadrimi i parë thekson kursimin e parave, i cili përgjithësisht shihet si më tërheqës për blerësit.

   11. Masat paraprake të sigurisë:

   Inkuadrimi i masave paraprake të sigurisë mund të ndikojë në sjelljet e njerëzve. Për shembull, thënia "Vënia e rripit të sigurimit mund të të shpëtojë jetën në rast aksidenti" mund të jetë më bindëse sesa të thuash "Mos vendosja e rripit të sigurimit mund të shkaktojë vdekjen në një aksident."

   12. Vaksinimet:

   Zyrtarët e shëndetësisë mund të deklarojnë "Vaksinat janë 95% efektive në parandalimin e sëmundjeve" në vend të "Ka një shans 5% që mund të sëmureni edhe pasvaksinimi.” Të dyja janë të vërteta, por e para i kornizon pozitivisht përfitimet e vaksinimit.

   13. Ushtrimi dhe shëndeti:

   Promovimi i aktivitetit fizik mund të inkuadrohet si “Ecja për 30 minuta në ditë zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës me 20%” kundrejt “Mos ecja e rregullt rrit rrezikun e sëmundjeve të zemrës”. Inkuadrimi i parë thekson ndikimin pozitiv të veprimit.

   14. Donacionet bamirëse:

   Bamirësitë mund t'i përshkruajnë lutjet e tyre si "Dhurimi juaj mund të na ndihmojë të shpëtojmë jetë" kundrejt "Pa donacionin tuaj, njerëzit mund të vdesin". Deklarata e parë fokusohet në rezultatin pozitiv të dhurimit.

   Shiko gjithashtu: Çfarë do të thotë kur dikush më thotë DM (Mesazhi direkt)

   15. Programet e humbjes së peshës:

   Programet mund të inkuadrohen si "Humbni 10 kilogramë në një muaj" në vend të "Shmangni shtimin e më shumë peshë". Deklarata e parë është e përshtatur pozitivisht dhe thekson suksesin e mundshëm.

   16. Pagesat e taksave:

   Një qeveri mund ta përcaktojë pajtueshmërinë tatimore si "Paguani taksat në kohë dhe shmangni gjobat" në vend të "Dështimi për të paguar taksat mund të çojë në gjoba". Inkuadrimi i parë është i orientuar drejt zgjidhjes.

   17. Ndryshimet klimatike:

   Inkuadrimi i mesazheve të ndryshimeve klimatike mund të ndikojë në reagimin e publikut. Duke thënë "Duke reduktuar emetimet e karbonit, ne mund të parandalojmë rritjen e temperaturës globale" ka të ngjarë të inkurajojë më shumë veprime sesa "Dështimi për të reduktuar emetimet do të çojë në rritje të temperaturës."

   18. Privatësia dixhitale:

   Një kompani teknologjike mund të thotë “E reja jonëCilësimet e privatësisë ju japin më shumë kontroll mbi të dhënat tuaja personale" në vend të "Mospërdorimi i cilësimeve tona të reja të privatësisë mund të çojë në ekspozimin e të dhënave tuaja". Inkuadrimi pozitiv thekson fuqizimin.

   19. Praktikat e higjienës:

   Mesazhet e shëndetit publik mund të thonë "Larja e duarve rregullisht ndihmon në parandalimin e përhapjes së sëmundjes" në vend të "Mos larja e duarve rrit përhapjen e sëmundjes". Inkuadrimi pozitiv inkurajon një higjienë më të mirë.

   20. Pronësia e shtëpisë:

   Reklamat e pasurive të paluajtshme mund të thonë "Të zotërosh një shtëpi rrit vlerën tënde neto" në vend të "Marrja me qira e një shtëpie nuk kontribuon në vlerën tënde neto". Inkuadrimi pozitiv thekson përfitimet e pronësisë së shtëpisë.

   21. Kthimet e produktit:

   Një dyqan mund të theksojë një politikë pozitive kthimi duke thënë: "Ne garantojmë një rimbursim të plotë brenda 30 ditëve nëse nuk jeni të kënaqur", në vend që të deklaroni, "Kthimet pranohen vetëm brenda 30 ditëve."

   22. Rishikimet e performancës:

   Një menaxher mund të përcaktojë komentet si: "Ju keni bërë përparim të madh në këto fusha, por ja ku mund të përmirësoheni", në vend që të thotë: "Ju nuk keni arritur të përmbushni pritshmëritë në këto fusha."

   23. Zgjedhjet e dietës:

   Një nutricionist mund të formulojë këshilla si: “Përfshirja e më shumë frutave dhe perimeve në dietën tuaj mund të përmirësojë shëndetin tuaj”, në vend që të thotë, “Ngrënia e shumë ushqimeve të përpunuara mund të dëmtojë shëndetin tuaj.”

   24. Aktiviteti fizik:

   Fitnesinstruktorët mund të motivojnë me, "Ushtrimi i rregullt mund të rrisë jetëgjatësinë tuaj", në vend të "Nëse nuk ushtroni, mund të vdisni më shpejt."

   25. Siguria në internet:

   Shërbimet në internet mund t'i përcaktojnë masat e tyre të sigurisë si, "Ne mbrojmë të dhënat tuaja personale nga hakerat", në vend që "Nëse nuk i mbrojmë të dhënat tuaja, hakerët mund t'i vjedhin ato."

   26. Ruajtja e Energjisë:

   Njoftimet e shërbimit publik mund të thonë, "Fikja e dritave kur nuk janë në përdorim mund të kursejë energji", në vend që të thuhet, "Lënia e dritave në humbje shpenzon energji."

   27. Ruajtja e ujit:

   Mesazhet në lidhje me ruajtjen e ujit mund të përcaktohen si, "Përdorimi i më pak ujit ndihmon në ruajtjen e burimeve tona natyrore", në vend të "Nëse përdorni shumë ujë, ju jeni duke varfëruar burimet tona natyrore."

   28. Investimi:

   Këshilltarët financiarë mund ta përcaktojnë investimin si, "Investimi mund të rrisë pasurinë tuaj me kalimin e kohës", në vend të "Nëse nuk investoni, mund të humbni para për shkak të inflacionit."

   29. Siguria në vendin e punës:

   Punëdhënësit mund t'i përcaktojnë praktikat e sigurisë si, "Veshja e veshjeve mbrojtëse mund të parandalojë dëmtimet" në vend të "Mosveshja e veshjeve mbrojtëse mund të çojë në lëndime."

   30. Udhëtimi:

   Kompanitë e udhëtimit mund t'i përshkruajnë paketat e tyre si: "Eksploroni kultura të reja dhe zgjeroni horizontet tuaja", në vend që të thonë: "Nëse nuk udhëtoni, do të humbisni përvojat kulturore."

   Çfarë do të dëshironit.zgjidhni?

   Shumica e njerëzve do të zgjidhnin 90% kur, në fakt, ata janë të njëjtët. Numri pozitiv, më i madh e kornizon ofertën në një mënyrë të dobishme

   Efektet e inkuadrimit janë paragjykime njohëse që do të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit përpunojnë informacionin. Përkufizohet si mënyra në të cilën njerëzit ndikohen nga mënyra se si u paraqitet informacioni. Me fjalë të tjera, efektet e inkuadrimit ndodhin kur interpretimi i një personi për një ngjarje ose çështje varet nga mënyra se si iu paraqit atyre.

   Një shembull i thjeshtë i efekteve të inkuadrimit.

   Efektet e inkuadrimit mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në mënyrën se si njerëzit kuptojnë dhe përpunojnë informacionin. Për shembull, njerëzit të cilëve u paraqiten dy opsione, A dhe B, ku A përshkruhet si "i mirë" dhe B përshkruhet si "i keq", kanë më shumë gjasa të zgjedhin opsionin A, edhe nëse opsioni B është në të vërtetë zgjidhja më e mirë.

   Kjo është për shkak se njerëzit priren të shmangin zgjedhjen e opsioneve që përshkruhen në terma negativë.

   Efektet e inkuadrimit mund të ndikojnë gjithashtu në perceptimet e njerëzve për rrezikun; për shembull, hulumtimi ka treguar se njerëzit kanë më shumë gjasa të perceptojnë një aktivitet të rrezikshëm si më të rrezikshëm kur ai është i inkuadruar se ka një probabilitet të lartë për të shkaktuar dëm sesa kur është inkuadruar se ka një probabilitet të ulët për të shkaktuar dëm. Më shumë shembuj të efekteve të inkuadrimit.

   Një inkuadrim i thjeshtë i riformulimit të një pyetjeje ose përgjigjeje do të ndryshojë mendjet dhe opinionet e njerëzve. Një shembull: Njerëzit janëmë shumë gjasa për të blerë një produkt nëse mendojnë se është më mirë për ta. Një studim zbuloi se njerëzit kanë më shumë gjasa të blejnë një produkt që ata mendonin se ishte 75% pa yndyrë dhe jo 25% pa yndyrë.

   Sido që të provoni, lotaria nuk mund të fshijë faktin që shanset tuaja për të fituar ndonjëherë një nga jackpotet e tyre janë 1 në 45 milionë. Reklamuesit e dinë këtë, kështu që ata kurrë nuk e inkuadrojnë atë në atë mënyrë. Kujtoni herën e fundit që keni parë një reklamë llotarie, çfarë keni parë apo dëgjuar? Pushimet, makinat e shpejta, shtëpitë e mëdha – reklamuesit ndryshojnë kornizën tuaj të mendjes në mënyrë që ju të pranoni idenë.

   Një shembull tjetër i efekteve të inkuadrimit, nëse i jepni një personi zgjedhjen e dy investimeve dhe i prezantoni të parën me kornizë pozitive dhe të dytën me kornizë negative, ata kanë më shumë gjasa të zgjedhin investimin e parë. Investimi i dytë do të shihet si më pak tërheqës dhe mund të mos zgjidhet fare.

   Këshillë

   Kur dikush përpiqet t'ju shpjegojë një çështje, ai mund të jetë i njëanshëm. Kur dikush përpiqet të shpjegojë një çështje, ata nuk po përpiqen vetëm t'ju tregojnë të vërtetën ashtu siç është - ata po përpiqen të formojnë opinionet tuaja. Kjo sepse kur përpiqemi të argumentojmë, ne gjithmonë fillojmë me supozime që mbështesin këndvështrimin tonë. Kështu që gjithmonë mendoni se si po krijohet një argument.

   Një këshillë tjetër për efektin e kornizës është të merrni sa më shumë informacion që mundeni dhe të merrni parasysh këndvështrimin eperson.

   Është e rëndësishme të kesh rreth teje njerëz që mendojnë në mënyrë kritike rreth temës dhe bëjnë pyetje të vështira.

   Si e përkufizon diçka në psikologji?

   Në psikologji, inkuadrimi i referohet mënyrës se si paraqitet një mesazh ose situatë në mënyrë që të ndikojë në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë atë. Kjo mund të përfshijë gjëra të tilla si formulimi i përdorur, konteksti dhe theksi i vendosur në elementë të ndryshëm. Për shembull, në vend që të thotë "9 nga 10 persona i mbijetojnë këtij operacioni", një spital mund të përcaktojë të njëjtën statistikë si "1 në 10 njerëz vdesin nga ky operacion."

   Ky ndryshim i lehtë në kornizë mund të ndryshojë perceptimin e njerëzve për rrezikun e përfshirë. Në mënyrë të ngjashme, mënyra se si një gjendje e shëndetit mendor përshkruhet ose portretizohet në media mund të ketë ndikim në mënyrën se si shihet nga shoqëria.

   Inkuadrimi është një konsideratë e rëndësishme në psikologji sepse tregon fuqinë e gjuhës dhe prezantimit në formësimin e qëndrimeve dhe besimeve të njerëzve. Është e rëndësishme që psikologët të jenë të vetëdijshëm për inkuadrimin dhe ta përdorin atë me kujdes dhe etikë në punën e tyre.

   Çfarë është një shembull i efektit të inkuadrimit negativ?

   Efekti i inkuadrimit negativ është një paragjykim kognitiv që ndodh kur njerëzit priren të jenë më të përgjegjshëm ndaj informacionit ose ngjarjeve negative sesa ndaj atyreve negative, pasi rëndësia e lartë e paraqitjes është ndikimi i tyre individual.
Elmer Harper
Elmer Harper
Jeremy Cruz, i njohur edhe me pseudonimin e tij Elmer Harper, është një shkrimtar i pasionuar dhe entuziast i gjuhës së trupit. Me një sfond në psikologji, Jeremy ka qenë gjithmonë i magjepsur nga gjuha e pashprehur dhe shenjat delikate që rregullojnë ndërveprimet njerëzore. Duke u rritur në një komunitet të larmishëm, ku komunikimi joverbal luajti një rol jetik, kurioziteti i Jeremy-t për gjuhën e trupit filloi që në moshë të re.Pas përfundimit të diplomës në psikologji, Jeremy filloi një udhëtim për të kuptuar ndërlikimet e gjuhës së trupit në kontekste të ndryshme sociale dhe profesionale. Ai mori pjesë në seminare të shumta, seminare dhe programe të specializuara trajnimi për të zotëruar artin e dekodimit të gjesteve, shprehjeve të fytyrës dhe qëndrimeve.Nëpërmjet blogut të tij, Jeremy synon të ndajë njohuritë dhe njohuritë e tij me një audiencë të gjerë për të ndihmuar në përmirësimin e aftësive të tyre të komunikimit dhe për të përmirësuar të kuptuarit e sinjaleve joverbale. Ai mbulon një gamë të gjerë temash, duke përfshirë gjuhën e trupit në marrëdhënie, biznes dhe ndërveprime të përditshme.Stili i shkrimit të Jeremy-t është tërheqës dhe informues, pasi ai ndërthur ekspertizën e tij me shembuj të jetës reale dhe këshilla praktike. Aftësia e tij për të zbërthyer konceptet komplekse në terma lehtësisht të kuptueshëm i fuqizon lexuesit të bëhen komunikues më efektivë, si në mjedise personale ashtu edhe në ato profesionale.Kur nuk shkruan apo hulumton, Jeremy-t i pëlqen të udhëtojë në vende të ndryshmepërjetoni kultura të ndryshme dhe vëzhgoni se si shfaqet gjuha e trupit në shoqëri të ndryshme. Ai beson se të kuptuarit dhe përqafimi i shenjave të ndryshme joverbale mund të nxisë ndjeshmërinë, të forcojë lidhjet dhe të mbushë boshllëqet kulturore.Me angazhimin e tij për të ndihmuar të tjerët të komunikojnë në mënyrë më efektive dhe ekspertizën e tij në gjuhën e trupit, Jeremy Cruz, i njohur ndryshe si Elmer Harper, vazhdon të ndikojë dhe frymëzojë lexuesit në mbarë botën në udhëtimin e tyre drejt zotërimit të gjuhës së pashprehur të ndërveprimit njerëzor.