Seicoleg Ymyrryd (Pam Mae Pobl yn Ymyrryd a Sut i'w Reoli)

Seicoleg Ymyrryd (Pam Mae Pobl yn Ymyrryd a Sut i'w Reoli)
Elmer Harper

Mae ymyrraeth yn ddigwyddiad cyffredin mewn sgyrsiau, ond gallant arwain at gamddealltwriaeth, rhwystredigaeth, a hyd yn oed deimladau o ddiffyg parch.

Gweld hefyd: Beth Mae'n ei Olygu Pan fydd Rhywun yn Dweud K (Testunu)

Gall deall y seicoleg y tu ôl i pam mae pobl yn torri ar draws a dysgu sut i reoli’r ymddygiad hwn wella cyfathrebu rhwng unigolion yn aruthrol.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn archwilio'r cymhellion y tu ôl i ymyriadau, eu heffaith ar gyfathrebu, a strategaethau i fynd i'r afael â hwy a'u hatal.

Deall y cymhellion y tu ôl i ymyriadau 🧐

Mathau o ymyriadau: bwriadol, anfwriadol, a sefyllfaol.

Gellir categoreiddio'r rhesymau pam mae pobl yn torri ar draws yn dri math: bwriadol, anfwriadol, a sefyllfaol. Mae ymyrwyr bwriadol yn penderfynu ymyrryd yn ystod sgwrs am resymau amrywiol, megis mynnu goruchafiaeth neu geisio sylw.

Efallai na fydd y rhai sy’n torri ar draws anfwriadol yn ymwybodol eu bod yn torri eraill i ffwrdd, yn aml oherwydd eu bod yn gyffrous neu’n teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i rannu eu meddyliau.

Mae ffactorau allanol, megis terfyn amser tynn neu amgylchedd swnllyd, yn dylanwadu ar ymyriadau sefyllfaol, sy'n eu harwain i ddiystyru normau sgwrsio dros dro.

Yn honni goruchafiaeth ac yn osgoi anghysur.

Un cymhelliad posibl y tu ôl i ymyriadau yw'r awydd i fynnu goruchafiaeth mewn sgwrs. Trwy siarad dros rywun, efallai y bydd y rhai sy'n torri ar draws yn teimloyn fwy pwerus ac mewn rheolaeth.

Yn ogystal, gallai pobl dorri ar draws i osgoi teimlo'n anghyfforddus, oherwydd gallai caniatáu i berson arall siarad am gyfnod estynedig eu gwneud yn bryderus neu'n aflonydd.

Yn yr achosion hyn, mae torri ar draws yn helpu i leddfu eu hanesmwythder trwy symud y ffocws yn ôl arnynt yn gyflym.

Ceisio sylw a rheolaeth mewn sgyrsiau.

Pan fydd unigolion yn torri ar draws eraill, mae'n gall hefyd fod yn ymgais i geisio sylw a sefydlu eu presenoldeb mewn sgwrs.

Trwy ymyrryd â’u syniadau neu farn, gall ymyrwyr ddatgan eu dylanwad a chadw rheolaeth dros y drafodaeth.

Gall yr ymddygiad hwn ddeillio o gred bod eu mewnbwn yn fwy gwerthfawr neu ddiddorol na mewnbwn y siaradwr neu i ddangos eu harbenigedd.

Sut mae ymyriadau yn effeithio ar arddull ac effeithiolrwydd cyfathrebu 🗣️

Rhoi ar y sgwrs a rhwystredigaeth i'r ddau barti.

Pan fydd pobl yn torri ar draws, gall atal y sgwrs trwy achosi i'r siaradwr gwreiddiol golli ei feddwl neu symud y pwnc i ffwrdd o'r hyn roedden nhw'n trafod. Mae hyn yn creu rhwystredigaeth i'r siaradwr a'r un sy'n torri ar draws, oherwydd efallai y bydd y naill na'r llall yn teimlo bod eu neges yn cael ei deall neu ei pharchu.

Mae atal syniadau pwysig a chreadigrwydd wedi'i fygu.

Gall ymyriadau cyson arwain at bethau pwysig syniadau a meddyliau creadigol yn cael eu hatal,gan y gallai siaradwyr ymatal rhag rhannu oherwydd ofn cael eu torri i ffwrdd. Mae hyn yn aml yn arwain at lai o gynhyrchiant a llai o arloesi, gan nad yw mewnwelediadau gwerthfawr byth yn cael eu cyfleu.

Canfyddiad o ddiffyg parch a llai o gydberthynas.

Yn ogystal, gall ymyriadau cyson arwain at ganfyddiadau o ddiffyg parch, gan achosi i'r siaradwr i deimlo'n ddibrisio ac yn amharchus. Gall hyn leihau'r berthynas ac ymddiriedaeth rhwng cyfathrebwyr a llesteirio datblygiad perthnasoedd gwaith neu bersonol cryf.

Sut i atal rhywun rhag ymyrryd trwy osod ffiniau 🤫

Mynd i'r afael â'r mater yn uniongyrchol ac yn bendant.

Un ffordd o atal rhywun rhag ymyrryd yw drwy fynd i'r afael â'r mater yn brydlon ac yn bendant. Defnyddiwch iaith glir, ddigynnwrf i egluro eich bod yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu’n effeithiol pan fydd rhywun yn torri ar eich traws dro ar ôl tro.

Gall hyn annog yr ymyriadwr i ailasesu ei ymddygiad a gwneud ymdrech i wrando'n astud.

Ailffocysu'r sgwrs ar ôl i ymyrraeth ddigwydd.

Pan fydd toriad yn digwydd, byddwch yn gallu ailgyfeirio'r sgwrs yn dringar trwy gydnabod y mewnbwn ond gan bwysleisio eich awydd i orffen eich pwynt. Er enghraifft, dywedwch, “Rwy’n deall yr hyn yr ydych yn ei ddweud, ond gadewch imi orffen fy meddwl.” Gall hyn helpu i adfer ffocws y sgwrs ar eich neges wreiddiol.

Cynnal amser niwtral i siarad hebymyriadau.

Gall sefydlu amser penodedig i bob person siarad heb ymyrraeth helpu i liniaru aflonyddwch cyson. Mae hyn yn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i rannu eu meddyliau, ac yn annog unigolion i ymarfer gwrando gweithredol.

Dysgu eich hun i fod yn wrandäwr gwell ac osgoi tarfu ar eraill 👂

Gwrando'n astud a chaniatáu i eraill orffen eu meddyliau.

Datblygwch eich sgiliau gwrando gweithredol i ddod yn bartner sgwrsio gwell a lleihau eich tueddiad i dorri ar draws. Talwch sylw manwl i eiriau'r siaradwr, cadwch gyswllt llygad, ac arhoswch nes iddo orffen siarad cyn rhannu eich syniadau neu gwestiynau.

Myfyrio ar y grymoedd y tu ôl i'ch arfer torri ar draws.

Nodi'r rhesymau gall y tu ôl i'ch arfer torri eich helpu i fynd i'r afael â'r mater yn fwy effeithiol. Myfyriwch a ydych chi'n torri ar draws oherwydd emosiynau fel cyffro, pryder, neu angen am reolaeth, a rhowch strategaethau ar waith i fynd i'r afael â'r ffactorau hyn ac atal ymyriadau diangen.

Gweithredu strategaethau i atal ymyriadau diangen.

Gall defnyddio technegau fel cyfrif i bump cyn siarad, crynhoi pwynt y siaradwr yn feddyliol, neu nodi eich meddyliau helpu i leihau eich ysfa i dorri ar draws. Gall ymarfer y strategaethau hyn eich helpu i ddatblygu arferion gwrando gwell er mwyn bod yn fwy cynhyrchiolsgyrsiau.

Rheoli deinameg sgwrs pan fydd rhywun yn torri ar draws 🙆‍♀️

Nodi'r amser priodol i ddechrau siarad.

Un ffordd o ymdopi ag ymyriadau yw i nodwch yr amser priodol i ddechrau siarad, gan roi lle i'r ymyrrwr rannu ei feddyliau tra'n sicrhau bod neges y siaradwr gwreiddiol yn cael ei deall.

Ailgyfeirio'r sgwrs yn ôl i'r prif siaradwr.

Os rydych chi'n sylwi ar rywun yn cael ei dorri'n gronig, gallwch chi helpu i ailgyfeirio'r sgwrs yn ôl atynt trwy ddweud, "Hoffwn glywed [enw'r siaradwr] yn gorffen eu meddwl." Mae hyn yn atgoffa'r sawl sy'n torri ar draws yn ofalus i ddarparu lle i eraill siarad ac yn hwyluso trafodaeth fwy parchus.

Annog deialog agored a gwrando empathig.

Gall hyrwyddo amgylchedd lle mae pawb sy'n cymryd rhan yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u parchu yn helpu lleihau ymyriadau. Anogwch ddeialog agored trwy ofyn i eraill rannu eu meddyliau, ac ymarfer gwrando empathetig i ddangos eich bod yn malio am eu safbwyntiau.

Gweld hefyd: Gwenu Pan yn Nerfus (Iaith y Corff)

Meddyliau Terfynol.

Yr erthygl “The Psychology of Interrupting: Why People Interrupt a Sut i'w Reoli” yn trafod y cymhellion y tu ôl i ymyriadau mewn sgyrsiau a'u heffaith ar gyfathrebu. Gall ymyriadau fod yn fwriadol, yn anfwriadol, neu’n sefyllfaol, a gallant ddeillio o awydd i fynnu goruchafiaeth, osgoi anghysur, neu geisiosylw.

Gall yr aflonyddwch hwn rwystro sgyrsiau, atal syniadau, ac arwain at ganfyddiadau o ddiffyg parch.

I reoli ymyriadau, gall unigolion osod ffiniau, gwella eu sgiliau gwrando, a hyrwyddo deialog agored.

Mae technegau’n cynnwys mynd i’r afael â’r mater yn uniongyrchol, ailffocysu’r sgwrs, dynodi amseroedd siarad, ymarfer gwrando gweithredol, myfyrio ar arferion sy’n torri ar draws, a defnyddio strategaethau i atal ymyriadau diangen.

Mae cefnogi trafodaeth barchus yn golygu adnabod yr amser iawn i siarad, ailgyfeirio'r sgwrs, ac annog gwrando empathetig. Os ydych chi wedi gweld yr erthygl hon yn ddiddorol efallai yr hoffech chi ddarllen arwyddion bod rhywun yn ceisio'ch dychryn.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.