Iaith y Corff Mewn Gwasanaeth Cwsmer.

Iaith y Corff Mewn Gwasanaeth Cwsmer.
Elmer Harper

Fel mae'r dywediad yn mynd mae'r cwsmer bob amser yn iawn. Mae gwybod sut i ddarllen iaith y corff mewn gwasanaeth cwsmeriaid yn ffordd wych o gyfathrebu â chwsmeriaid a gwneud iddynt deimlo'n gyfforddus.

Gall dysgu darllen iaith y corff mewn rolau gwasanaeth cwsmeriaid eich helpu i feithrin cydberthynas, adeiladu ymddiriedaeth, gwrando â chlust feirniadol, cyflwyno'ch neges, a deall a oes unrhyw wrthwynebiadau heb i'r cwsmer byth ddweud un gair.

Pan welwch wrthwynebiad neu wrthwynebiad mewnol, rydych chi'n gwybod bod rhywbeth yn mynd yn anghywir. Yn y sgwrs, gallwch fynd i'r afael â'r newid i adeiladu perthynas fwy cytûn gan ddyfnhau cysylltiadau a gwneud yn siŵr bod gennych sylfaen cleientiaid sy'n ffyddlon ac yn ymroddedig oherwydd eich bod wedi gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu deall.

Pam Mae Iaith y Corff Mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Mor Bwysig

Gall staff sy'n deall pwysigrwydd iaith y corff mewn gwasanaeth cwsmeriaid wneud gwaith llawer gwell yn egluro pethau i gwsmeriaid. Gallant hefyd ddadgodio ymatebion cwsmeriaid a gwybod sut i'w trin yn well.

Mae iaith y corff yn dweud wrthym, naill ai'n ymwybodol neu'n anymwybodol, sut mae'r person yn teimlo a beth mae am i ni wybod amdano. Gellir ei ddefnyddio fel ased anniriaethol mewn gwasanaeth cwsmeriaid.

Wyddech chi fod 60% o'r holl gyfathrebu yn ddi-eiriau? Mae'r ystadegyn hwn yn rhoi pwyslais mawr ar bwysigrwydd iaith y corff yw.

Cwsmergwasanaeth yw anadl einioes unrhyw fusnes. Os gallwn wneud proses ymuno ein cwsmeriaid yn haws a’u bod yn dod i’n hadnabod, ein hoffi ac ymddiried ynom, yna mae dysgu iaith y corff yn bwysig. Gallwch chi siarad iaith y cwsmer yn llythrennol cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau rhyngweithio â nhw.

Y rheswm ei fod mor bwysig yw ei fod yn galluogi pobl i ddod yn gyfathrebwyr gwell.

Sut mae Deall Di-eiriau yn Eich Helpu Chi i Gyflwyno'r Neges Gywir

Mae cyfathrebu di-eiriau yn ffordd wych o ddysgu cymhellion a bwriadau person. Gallwch chi ddadgodio iaith corff person i ddeall ei emosiynau a'i feddyliau.

Mae yna lawer o giwiau cymdeithasol y gallwch chi eu defnyddio o giwiau di-eiriau rhywun, fel sut maen nhw'n gwenu, sut maen nhw'n edrych arnoch chi, eu hosgo, y pellter rhyngddynt, a llawer mwy. Gall y ciwiau hyn eich helpu i gyflwyno'r neges heb eiriau.

Sut i Wella Iaith y Corff Mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae iaith y corff yn arf pwerus wrth ddelio â chwsmeriaid. Gall ystumiau, ystumiau wyneb, ac osgo helpu i gyfleu emosiwn, empathi a dealltwriaeth. Bydd hyn yn helpu i feithrin cydberthynas rhwng y cwsmer a'r busnes.

Mae iaith y corff yn allweddol nid yn unig i wybod sut mae'r person arall yn teimlo ond hefyd sut rydyn ni'n teimlo amdanom ni ein hunain.

Gwelliant syml yn iaith ein corff yw gwenu mwy, mae hyn yn gwneud un o ddau beth

Y tro nesaf mae angen i chi estyn allan i acynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid, estyn allan gyda gwên.

Gweld hefyd: Pam ydw i eisiau brathu fy nghariad (deall)

Enghreifftiau o Wasanaeth Cwsmer Gydag Iaith Corff Da

Mae'n bwysig cael iaith gorfforol dda wrth weithio gyda chwsmeriaid. Gall fod yn anodd cael y cydbwysedd cywir o frwdfrydedd, empathi, a thawelwch wrth ddelio â gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyma rai enghreifftiau o wasanaeth cwsmeriaid rhagorol:

Cynrychiolydd cwmni hedfan nad yw'n rhwystredig gyda chwsmer blin sy'n anhapus ag oedi wrth hedfan.

Cynghorydd ariannol sy'n rhoi mwy o wybodaeth am bwynt aros i gwsmer posibl. Cwsmeriaid brwdfrydig sy'n cynnal y bwyty wrth eu croesawu.

Mae bartender yn sylwi ar drafferthion cyn iddo ddechrau ac yn hysbysu diogelwch cyn iddo waethygu.

Gwerthwr ceir sy'n mynd trwy opsiynau ariannu ceir ac yn sylwi ar wrthwynebiadau

Gallwch chi ddechrau gweld yn gyflym lle gall dysgu darllen iaith y corff fod yn fuddiol mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Darllenwch y post hwn ar sut i ddarllen iaith y corff yn gywir.

Beth Yw'r Manteision i Ddysgu Iaith y Corff

Mae llawer o fanteision ar gyfer deall iaith y corff mewn gwasanaeth cwsmeriaid; gall wneud i bobl deimlo'n fwy cyfforddus, helpu i sefydlu perthynas â chwsmeriaid, a hyd yn oed helpu i feithrin ymddiriedaeth. Byddwch yn gallu symud sgwrs ymlaen a chysylltu â'ch cleient yn ddyfnachlefel.

Mae gan ddarllen iaith y corff ei fanteision hefyd megis osgoi gwrthdaro a gwella eich sgiliau cymdeithasol trwy dalu mwy o sylw i’r ciwiau di-eiriau y mae pobl yn eu rhoi,

Beth Sy’n Anfanteisiol Heb Ddeall Sut i Ddarllen Iaith y Corff

Ni fyddwch byth yn gwybod beth rydych yn colli allan arno yn eich rhyngweithiadau bob dydd â phobl os na fyddwch yn dysgu eu darllen.

Gallu deall y corff yn arwain at gamddealltwriaeth. Gall fod yn rhwystredig pan fydd rhywun yn ceisio dweud rhywbeth wrthych ond nid ydych yn deall y neges y maent yn ceisio ei chyfleu.

Efallai y bydd pobl yn meddwl eich bod yn bod yn anghwrtais neu'n ddiystyriol mewn gwirionedd, ond mewn gwirionedd maen nhw'n ceisio cyfathrebu rhywbeth pwysig â chi.

Nid yw hyn yn gyfyngedig i berthnasoedd personol yn unig ond hefyd i rai proffesiynol. Mae’n bosibl y byddwch chi’n colli allan ar lawer o bethau sy’n digwydd o gwmpas y swyddfa os nad yw iaith y corff yn cael ei deall yn iawn.

Awgrymiadau Iaith Corff y Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae’n bwysig deall na fyddwch byth yn gallu datgysylltu iaith y corff oddi wrth iaith lafar wrth ryngweithio â chleientiaid. Bydd y ffordd rydych chi'n croesi'ch breichiau, yn gwenu, neu'n defnyddio ystumiau'ch pen i gyd yn gwneud iawn am yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Efallai ei bod yn ymddangos nad yw rhyngweithiadau corfforol yn bwysig i sicrhau llwyddiant, ond gall y camau bach hyn wneud neu dorri eich perthnasoedd cwsmeriaid.

Gweld hefyd: Sut i Nesáu at Foi Ar Sgwrs Testun (Flirty)

Bob amsercroeso i gwsmeriaid gyda gwên ddiffuant, gwenwch â'ch llygaid (nid eich ceg), a gadewch iddo bylu o'ch wyneb, os yw'r cwsmer yn sylwi ar wên ffug, gallai hyn fod yn niweidiol i unrhyw berthynas.

Drychwch iaith eu corff, er enghraifft, os ydyn nhw'n crafu eu pen, dylech chi grafu'ch pen ychydig eiliadau ar ôl hynny. Nid oes angen i chi grafu'r un rhan o'ch pen y gwnaethant ei grafu, ond dylech ei grafu'n agos.

Defnyddiwch fflach ael pan sylwch arnynt gyntaf. Mae hyn yn cydnabod eich bod wedi eu gweld a'u hadnabod, dyma'r gwir hud a lledrith pan ddaw'n fater o adeiladu cysylltiad isymwybod.

Gogwch eich pen i'r ochr wrth wrando arnynt, datguddio un o'ch clustiau, gadewch iddynt wybod eich bod yn gwrando.

Defnyddiwch ystumiau iaith corff agored, gonest, a chadwch eich dwylo allan wrth drafod rhywbeth

Osgowch y gofod corfforol sydd ei angen arnoch chi

Osgowch y gofod sydd ei angen arnoch chi. angen meithrin cydberthynas a'r ffordd orau o wneud hynny yw eu gwneud yn gyfforddus a gadael iddynt deimlo eu bod mewn rheolaeth.

Crynodeb

Mae iaith y Corff mewn gwasanaeth cwsmeriaid yn sgil pwerus i'w ddysgu. Gallwch chi adeiladu perthnasoedd da gyda chleientiaid a fydd yn para am oes a dyna beth yw pwrpas. Os hoffech chi ddysgu mwy am iaith y corff, edrychwch ar flogiau eraill yma.

Gallai deall sut mae eich corff yn cyfathrebu eich helpu i fod yn well mewn gwasanaeth cwsmeriaid.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.