Diffiniad o Ymwybyddiaeth Cinesthetig (Cael Mwy o Reolaeth)

Diffiniad o Ymwybyddiaeth Cinesthetig (Cael Mwy o Reolaeth)
Elmer Harper

Y gwir ddiffiniad o ymwybyddiaeth cinesthetig yw y gall person ddweud ble mae rhannau eu corff wedi'u lleoli pan fydd eu llygaid ar gau. Er enghraifft: Pan fydd rhywun yn cau eu llygaid, gallant ddal i ddweud ble mae eu dwylo er na allant eu gweld.

Prawf Ymwybyddiaeth Cinesthetig.

Dyma brawf byr y gallwch ei wneud ar hyn o bryd i weld pa mor dda yw eich ymwybyddiaeth cinesthetig mewn gwirionedd.

Gêm syml y gallwch chi ei chwarae i wella eich ymwybyddiaeth cinesthetig yw gosod beiro neu wrthrych bach tua throedfedd oddi wrthych, ar ddesg, edrychwch ar y beiro am funud, ac yna caewch eich llygaid. Unwaith y bydd eich llygaid ar gau, ceisiwch gyffwrdd â blaen y gorlan.

Os byddwch yn methu, nid ydych yn cyd-fynd ag ymwybyddiaeth cinesthetig eich corff.

Nid nod y gêm yw cyffwrdd â'r gorlan, mae'n mynd i ddod yn fwy ymwybodol o'ch corff a'r gofod o'i gwmpas.

I ddiffinio ymwybyddiaeth cinesthetig.

I ddiffinio ymwybyddiaeth cinesthetig, gallwn feddwl amdano fel hyn. Dychmygwch fod gennym dri chylch: un mawr ar y tu allan, un llai yn y canol, ac un hyd yn oed yn llai yn y canol.

  • Mae'r cylch mwy allanol yn grefftus, ddim yn bosibl eto. 6>
  • Mae'r cylch canol yn bosib, ond eto'n heriol.
  • Mae'r cylch canol yn feistrolgar, yn gwbl integredig, yn hawdd bron yn edrych yn naturiol.

Mae pob sgil ac ymwybyddiaeth cinesthetig yn dechrau yn y cylch allanol ac wrth i ni feistroli ein hymwybyddiaeth, sgiliau penodoldechrau symud tuag at y cylch canol ac yna wrth i ni feistroli sgiliau fel cerdded er enghraifft rydym yn gorffen yn y canol.

Mae rhai sgiliau yn parhau i fod yn amhosib i'r rhan fwyaf o bobl eu meistroli, ond mae rhai pobl wedi dod â nhw i mewn i'r canol y cylch.

Ffurfiau Eraill o Ymwybyddiaeth Cinesthetig.

Ymwybyddiaeth cinesthetig yw ymwybyddiaeth person o'r synhwyrau corfforol sy'n digwydd yn ei gorff. Gall yr ymwybyddiaeth hon fod naill ai'n ymwybodol neu'n isymwybodol.

Gweld hefyd: Beth Mae'n Ei Olygu Pan Mae Rhywun Yn Dweud Ei Fendith?

Cysylltir ymwybyddiaeth cinesthetig yn fwyaf aml â rhagfynegiad, sef ymdeimlad person o leoliad pob rhan o'i gorff mewn perthynas â'i gilydd a lle maent yn y gofod.

Mae Ymwybyddiaeth Cinesthetig yn Bwysig i Bawb.

Os ydych chi fel y rhan fwyaf o bobl, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl am ymwybyddiaeth cinesthetig fel bod yn ymwybodol o'ch corff a sut mae'n symud trwy'r gofod.

Ac er bod hynny'n bendant yn rhan ohono, mae mwy iddo na hynny. Mae ymwybyddiaeth cinesthetig hefyd yn ymwneud â bod yn ymwybodol o'ch corff mewn perthynas â'r byd o'ch cwmpas.

Mae'n ymwneud â gallu teimlo pethau fel gwead, tymheredd a phwysau. Ac mae'n ymwneud â gallu symud mewn ffordd gydgysylltiedig ac effeithlon.

Mae ymwybyddiaeth cinesthetig yn bwysig am lawer o resymau. Yn gyntaf, mae'n eich helpu i symud yn effeithlon. Pan fydd gennych chi synnwyr da o'ch corff mewn perthynas â'r byd o'ch cwmpas, gallwch chi symud yn fwy gosgeiddig a hebddoanaf.

Yn ail, gall ymwybyddiaeth eich corff eich helpu i sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich cyflwr corfforol, megis newyn neu flinder.

Yn drydydd, mae'n eich galluogi i wybod beth sy'n digwydd a y tu mewn i chi fel y gallwch wneud dewisiadau gwell am eich iechyd a'ch lles. Mae angen lefel uchel o ymwybyddiaeth o'ch corff os ydych chi'n athletwr sydd eisiau bod ar eich gorau.

Yn bedwerydd, mae'n un o'r mathau mwyaf o fyfyrdod. Gallwch ddysgu sut i ymlacio'ch anadl ac arafu'ch meddwl tra byddwch mewn ystum. Yn bumed, mae'n hybu cydsymudiad a chydbwysedd yn y corff.

Cwestiynau Ac Atebion

1. Beth yw ymwybyddiaeth cinesthetig?

Ymwybyddiaeth cinesthetig yw'r gallu i synhwyro safle a symudiad eich corff eich hun. Mae hyn yn cynnwys y gallu i synhwyro lleoliad a symudiad aelodau, cymalau a chyhyrau. Mae hefyd yn cynnwys y gallu i synhwyro newidiadau yn safle'r corff a chyfeiriadedd yn y gofod.

2. Sut gall ymwybyddiaeth cinesthetig ein helpu yn ein bywydau bob dydd?

Ymwybyddiaeth cinesthetig yw'r gallu i deimlo'ch hun yn y gofod. Gall hyn ein helpu yn ein bywydau bob dydd trwy ganiatáu i ni fod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'n cwmpas a gwneud yn siŵr nad ydym mewn perygl o daro i mewn i bethau neu syrthio.

Gall hefyd ein helpu i gadw'n ymwybodol o'n corff a'n corff. sut mae wedi'i leoli fel y gallwn gynnal ystum da ac osgoi anafiadau.

3. Beth yw rhai o fanteision ymwybyddiaeth cinesthetig?

Rhaigall manteision ymwybyddiaeth cinesthetig gynnwys sgiliau echddygol gwell, proprioception, a chydbwysedd. Yn ogystal, gall ymwybyddiaeth cinesthetig arwain at well dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun a'ch amgylchoedd.

4. Beth yw rhai ymarferion syml y gallwn eu gwneud i wella ein hymwybyddiaeth cinesthetig?

Dyma rai awgrymiadau cyffredinol ar gyfer gwella ymwybyddiaeth cinesthetig trwy ymarfer corff gan gynnwys gweithgareddau sy'n gymharol araf ac wedi'u rheoli, sy'n gofyn am gydlyniad rhwng gwahanol rannau'r corff, ac sy'n herio cydbwysedd.

Yn ogystal, gwneud amrywiaeth. Gall ymarferion gwahanol helpu i wella ymwybyddiaeth cinesthetig trwy ddarparu ystod ehangach o symudiadau a mwy o gyfleoedd i ymarfer patrymau symud gwahanol. Fel ioga neu pilates.

5. Beth yw enghraifft o synnwyr cinesthetig?

Cyffwrdd â rhywbeth a theimlo ei wead, synhwyro rhannau ein corff pan fydd ein llygaid ar gau, a gallu tynnu sylw at rai rhannau o'r corff.

6. Sut ydych chi'n datblygu ymwybyddiaeth cinesthetig?

Nid oes ateb manwl gywir i'r cwestiwn hwn gan fod ymwybyddiaeth cinesthetig yn rhywbeth sydd angen ei ddatblygu dros amser trwy brofiadau a chael gwell dealltwriaeth o'ch corff a sut mae'n symud.<1

Fodd bynnag, gall rhai awgrymiadau ar sut i ddatblygu ymwybyddiaeth cinesthetig gynnwys pethau fel rhoi sylw i sut mae'ch corff yn teimlo wrth berfformio rhai symudiadau, ymarferymwybyddiaeth ofalgar, a chymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy'n gofyn am gydsymud a ffocws.

7. Pam mae ymwybyddiaeth cinesthetig yn bwysig?

Mae ymwybyddiaeth cinesthetig yn galluogi pobl i fod yn ymwybodol o'u cyrff yn y gofod a deall sut mae eu cyrff yn symud. Mae'r ymwybyddiaeth hon yn bwysig er mwyn i bobl allu symud yn effeithlon ac osgoi anafiadau.

Gweld hefyd: Sut i Drmgwyddo Pawb ar Unwaith.

8. Beth yw person cinesthetig?

Person cinesthetig yw rhywun sy'n dysgu orau drwy symud ei gorff a chyffwrdd â phethau. Fe'u gelwir yn aml yn ddysgwyr “ymarferol”.

9. Sut ydw i'n gwybod os ydw i'n ddysgwr cinesthetig?

Dyma rai o nodweddion cyffredinol dysgwyr cinesthetig y gallech chi uniaethu â nhw efallai. Er enghraifft, yn aml mae'n well gan ddysgwyr cinesthetig weithgareddau ymarferol ac mae ganddynt lefel uwch o egni corfforol.

Gallant hefyd fod yn fwy tebygol o gynhyrfu a chael amser caled yn eistedd yn llonydd am gyfnodau hir o amser. Os ydych chi'n meddwl efallai eich bod chi'n ddysgwr cinesthetig, efallai y byddai'n werth rhoi cynnig ar rai technegau dysgu gwahanol i weld beth sy'n gweithio orau i chi.

Crynodeb

Y tecawê yma yw mai diffiniad ymwybyddiaeth cinesthetig yw y gallu i fod yn ymwybodol o'ch corff yn y gofod a sut mae'n symud. Mae hyn yn cynnwys bod yn ymwybodol o'ch cyhyrau, cymalau, a thendonau a sut maent yn gweithio gyda'i gilydd.

Mae hefyd yn cynnwys bod yn ymwybodol o'ch ystum a sut mae eich corff wedi'i leoli mewn perthynas ag eraillgwrthrychau.

Gall gwella eich ymwybyddiaeth cinesthetig eich helpu i symud yn fwy effeithlon, osgoi anafiadau, a gwella eich perfformiad cyffredinol.

Os ydych wedi mwynhau darllen am ymwybyddiaeth cinesthetig a'i ddiffiniad, efallai yr hoffech chi hefyd ein herthyglau eraill ar bynciau perthnasol yma.
Elmer Harper
Elmer Harper
Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod wrth ei gyfenw Elmer Harper, yn awdur angerddol ac yn frwd dros iaith y corff. Gyda chefndir mewn seicoleg, mae Jeremy bob amser wedi cael ei swyno gan yr iaith ddi-iaith a’r ciwiau cynnil sy’n rheoli rhyngweithiadau dynol. Wrth dyfu i fyny mewn cymuned amrywiol, lle roedd cyfathrebu di-eiriau yn chwarae rhan hanfodol, dechreuodd chwilfrydedd Jeremy am iaith y corff yn ifanc.Ar ôl cwblhau ei radd mewn seicoleg, cychwynnodd Jeremy ar daith i ddeall cymhlethdodau iaith y corff mewn amrywiol gyd-destunau cymdeithasol a phroffesiynol. Mynychodd nifer o weithdai, seminarau, a rhaglenni hyfforddi arbenigol i feistroli'r grefft o ddatgodio ystumiau, mynegiant wyneb, ac ystumiau.Trwy ei flog, nod Jeremy yw rhannu ei wybodaeth a’i fewnwelediad â chynulleidfa eang i helpu i wella eu sgiliau cyfathrebu a gwella eu dealltwriaeth o giwiau di-eiriau. Mae'n ymdrin ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys iaith y corff mewn perthnasoedd, busnes, a rhyngweithiadau bob dydd.Mae arddull ysgrifennu Jeremy yn ddifyr ac yn llawn gwybodaeth, wrth iddo gyfuno ei arbenigedd ag enghreifftiau go iawn ac awgrymiadau ymarferol. Mae ei allu i dorri i lawr cysyniadau cymhleth yn dermau hawdd eu deall yn grymuso darllenwyr i ddod yn gyfathrebwyr mwy effeithiol, mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.Pan nad yw'n ysgrifennu nac yn ymchwilio, mae Jeremy'n mwynhau teithio i wahanol wledydd iprofi diwylliannau amrywiol a sylwi ar sut mae iaith y corff yn amlygu ei hun mewn cymdeithasau amrywiol. Mae'n credu y gall deall a chroesawu gwahanol giwiau di-eiriau feithrin empathi, cryfhau cysylltiadau, a phontio bylchau diwylliannol.Gyda’i ymrwymiad i helpu eraill i gyfathrebu’n fwy effeithiol a’i arbenigedd ym maes iaith y corff, mae Jeremy Cruz, aka Elmer Harper, yn parhau i ddylanwadu ac ysbrydoli darllenwyr ledled y byd ar eu taith tuag at feistroli iaith ddi-iaith rhyngweithio dynol.